Header Ads Widget

Ősnyelvünk és a lehazudott történelmünk! Videók!Európai ősgén kutatás területén meg van a térkép, ami 35-40.000 éves, az a Kárpátmedencei magyarság, és a székelység hordozza.


Franciaországban, nyelvészeti kutatás szerint keresték az ősnyelvet, és vizsgálták az összes élő és volt nyelvet.


68%-ban a magyar nyelv tartalmazza az ős gyököket, Türk nyelv 27%-ban, utána a Szanszkrit majd az Indiai 12% ban és a Germán Latin mindössze 5%-ban.


A magyar nyelv egy kódolt kozmikus ősnyelv!

Matsumoto Hideo japán génkutató felfedezte a gének szerepét a népek őstörténetében és megtalálta a japánok génjét, amit kimutatott több eurázsiai népben és a magyarban is. 
A Sciense 2000 nov.-i számában 17 élenjáró genetikus az USA-tól Ukrajnáig közzétette az európai génkutatás eddigi eredményét.

A princetoni egyetem génkutatóinak összefoglaló munkájában szintén érdekes dolgokkal találkozunk. És most pillantsunk bele együtt, hogy mely népek is állnak hozzánk legközelebb a gének alapján és melyek a távoliak. 

A kisebb számok a legközelebb álló népeket jelenti, míg a nagyobbak a messzebb állókat: 

lengyelek 7,  svájciak 14,  skótok 26, németek 8, hollandok 15, spanyolok 27, osztrákok 9, 
angolok 16, finnek 29, oroszok 9, belgák 17, baszkok 30, olaszok 11, dánok 17, svédek 31, 
portugálok 11, norvégok 18, írek 35, franciák 12, csehek 22, lappok 52.


Nyelvünk magába hordozza, a magságot (az egységet), a tudást és a történelmünket is, bármennyire is próbálják eltaposni, kiforgatni, átpolarizálni, vagy egy hazug Isteni vallási dogmával alátámasztani igazukat azok, akik nagyobbak, okosabbak, gazdagabbak szeretnének lenni mint mások, de lelki értelemben valójában semmijük sincs.

A sátáni pénzhatalom által finanszírozott politikai és vallási dogma rendszerek a médiájukkal karöltve, óriási tudatlanságban tartják az egész emberiséget, amely a megosztásra, a hazugságok megvédésére, a totális butításra, és a történelem hamisításra épül, hogy megalázhassanak, bűntudatba tarthassanak, és uralkodhassanak rajtunk.


Szinte semmit nem tudunk a múltunkról!
Miért fontos lehazudni történelmünket?


Grover S. Krantz (1931-2002), világhírű amerikai antropológus, Washington Állami Egyetem professzora, az európai nyelvek földrajzi kialakulása című művében, az eddig Európa mostohagyermekeként kezelt magyarságban Európa műveltségalapító ősnépét ismeri fel. Szerinte az u.n. „indoeurópai nyelvek” igen későn alakultak ki Európában. Éppen ezért szókészletük 30 %-a nem „indoeurópai” eredetet mutat, s Európa korai térképein „indoeurópai” folyónevek nincsenek.


Bennünket közelebbről a következő mondata érdekel: „....a görög nyelv tehát jelenlegi helyén Kr.e. 6500-ban, a kelta nyelv Kr.e. 3500-ban alakult ki Írországban. A magyar nyelv ősisége a Kárpát-medencében hasonlóképpen meglepő; úgy találom, hogy eredete a mezolitikumba vezet, a kőkorszakot megelőzve.”

Továbbá: „Legalább is egy fontos pontnál a népvándorlás elmélete éppen a fordítottja az eddigi tételnek. Általában azt tartják, hogy az uráli magyarok a IX. században költöztek be a Kárpát-medencébe egy keleti területről. Én azt találom, hogy valamennyi uráli nyelvet beszélő csoport Magyarországból terjedt el, egy sokkal korábbi korban, az ellenkező irányba.”


Van-e a világon még egy nép, amelynek ilyen ősi írott emlékei volnának, mint a magyar népnek?A hieroglif írás is magyar írás.

A fáraók királycímei magyar nyelven íródtak...ma is jól olvashatók...

Várták Isten Fia születését...

Az istenek nem istenek, csak híres őseink, szentek, akik magyarok a vízözön utánról...
A piramisok és templomok szövegei magyar nyelven jól olvashatók...
A sírokban, koporsókon is magyar szövegek olvashatók...


Hittek a halál utáni életben. Tudták, hogy van ítélet, Pokol és Mennyország.
Ez az oldal a Magyar rovásírás leletek megfejtései és képei folytatása.

Az ősi magyar rovás és hieroglif írás mássalhangzós írás. Megfejtése nehéz, mert a magyar nyelvbe más magánhangzók behelyettesítésével más szót és értelmet kapok. Lehet több olvasata is egy szövegnek. Pl: R jelét olvashatom ar, ár, er, úr, űr, ra, rá, re, rí, ró, stb szótagként. Ugyanígy minden mássalhangzónkhoz tudok magánhangzókat kötni. Az itt bemutatott olvasataim közül mindezeket figyelembe vettem. Minden mássalhangzót felhasználtam, egyet sem hagytam ki, egyet sem cseréltem fel a szavak értelme megfejtésekor. A korabeli író meghagyta az utókorban élő olvasóknak az értelmezés szabadságát, de csak magyar nyelven.

A kövek fognak megszólalni...


Magyarul jól olvasható nemzeti kincsek képeit és elolvasásuk módját mutatom be, melyek sok esetben a történelem előttről, a bibliai időkből, az őskorból, vagy a vízözön előtti időkből származnak. A legrégibb leletet 14 ezer évesre becsülték. A kincsek korának meghatározását idegen nyelvű kutatók írják le internetes honlapjaikon, melyeket tudományos módszerekkel ellenőriztek, de arra nem jöttek rá, hogy

BIZONYÍTÉKOK MAGYAR NYELVŰEK.


(A magyar népek egyik legcsodálatosabb országa, ma Egyiptom.)

Az magyarkodik, és azt mondja a magyarkodás vádját, aki kevésbé magyar. Az nacionalista és az mondja a nacionalizmus vádját, aki kevésbé hazafi.Tutanhamon koporsóján magyar szöveg van


Tutanhamon (=Tudónk a Mén) koporsójának talpazatán is magyar szöveg van.

 A szöveget balról jobbra olvasom, oszloponként fentről lefele, a képre írtam  sorszámokkal, az olvasás menetét.Az írásjeleket, olvassuk közösen:Népe két honában, Nap Képe, 3 nép ura két honban(honból) 
hívta (értsd: a kar lefele áll, meghalt) királyodat ki, Isten-be (értsd: Isten a királyt magához hívta). 
Hunok magyar király ura, Úr képe (értsd: Isten képe, földi helyettese.) Hármak
nagy főura (ez a fáraó szó), Úrfőnk, élet honában él/úr ( a jelet kétféleképp tudom olvasni, ha az élet honában, tehát az Örök életben él, - értelmes a mondat. Ha az örök életben úr, -értelmes a mondat.).
Itten árpádi magyar honi hódolók Napúr Nagyurat
három magyarok Napurát (értsd: Napkirályát) Népe honába kíséri koporsóját. ( A járó lábak a koporsót jelentő doboz alatt.)

Most az alsó oszlopokat olvasom a képen bejelölt sorrendben. Mikor középre érünk, a képírást kell olvasni, utána befejezésül ismét a jeleket .

7, Fő jó  magyar (mai szórendünkkel: Jó Főmagyar) a nagy trónod Szüze idebent honodban (értsd: a koporsóban őrzi a tested).

8, Napúrban pap magyar főn nagyúr király. Úr Isten

9, honában, Istennél hazájában Magyar...

Most a képírás jeleit olvasom össze, beírtam a színes képre:

Nagy alakú úrnő, a szűz, a kinek tollas kezei felfelé állnak. Aki ránézett, azonnal tudta a képírási jelentését:

Magyarok Nagyasszonya,  Királynője, a Szűz. (Innen az Ízisz név)

Magyar Arany Országban (értsd: Arany Magyarország) itt úrnőd ( szem+orr+száj+nyak = összecsengése Szemországnak, itt ) Napországnak


Füle: árpádi,

kendője: nemes,

nyakéke: úr,

mellei: nő. Együtt olvasva:  Arany Magyarországnak,  Napországnak árpádi nemes Úrnője.

Tollak: magyarok,

karja áll: király,

alakja: nő, úrnő.

Széke: Arany Magyarország honában védelmezőt...

10, rövid oszloppal folytatom: kap a magyar (haza).(Mai megfogalmazással: A népe abba a földbe temeti urát a Napkirályt, amit tőle kapott, hogy azon élni tudjon.)

Összefoglalva:

Megtudtuk Tudónk a Mén magyar királyról, hogy a mai fogalmainkkal Alsó és Felső Egyiptom ura volt, 3 nép ura. (Már korábban írtam: magyarok, kusok, hunok ura.) A földön Isten képe, helyetteseként uralkodott, de most Magyar Isten magához hívta az Örök Életbe. Népei kísérik a koporsóját a sírhoz (holtak honába). A Főmagyar testét és koporsóját a Szűz őrzi. 

Ő a Magyarok Nagyasszonya, Királynője. Arany Magyarországnak, Napországnak árpádi nemes Úrnője. Arany Magyarország védelmezője.

A népe imádkozik királyáért  és abba a földbe temeti urát a Napkirályt, amit tőle kapott, hogy azon éljen.


Mind magyar nyelven jól érthető csodálatos szöveg, Kr. e.: 1330-40 körüli időből. Kb háromezer évvel megelőzi a Halotti beszédet. (Isten neve Magyar, ezért még Petőfinél is a Magyarok Istenére esküszünk...most is van Magyarok Nagyasszonya ünnepünk.) Hagyományaink régebbiek mint gondolták...

Árpád neve gyakran szerepel, királyaink (fáraók), híres őseink az ő leszármazottainak tartják magukat. Árpád vezérünknek tudatosan választották e nevet. Az ősi időkben egy Árpád a vízözön után szervezte meg az újrakezdést.

 Katt: Árpád neve a Régi Keleten  "Ezen a területen az eredeti lakosság igen hosszú ideig, a jelen időszámítás 635. esztendejéig folyamatosan élt."


 A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt.

A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel.

 Végül harmadszor legyen meg az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk. Írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak, ezeket láttuk.

 Talán felesleges újra felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgyalt írott magyar nyelvemlékek nem az Ural hegység vidékéről kerültek elő, hanem a Nílus felső völgyéből és hogy az egyiptomi-magyar közös szavak nagy dörömböléssel követelik, a magyar eredet ural- szibériai elméletének módosítását.