Header Ads Widget

Mi köze a magyarságnak és Jézusnak a mai vallási dogmákhoz?!
Először is a teremtés története egy SUMER történet vagyis a jelenlegi teremtés történet egyrészt LOPOTT, másrészt meg a mi ősiségünkről szól és nem arról,  amit ma kisajátítva, átírva,  eladnak nekünk. Nem véletlen hazudják le történelmünket a mai napig. Nem mindenki örül magyarságunknak, nyelvünknek különösen azok, akik Káin és Ábel szellemiségben irányítják a világot.A Szent Korona országa a Szent Föld és nem az amivel ezt lefödték.A magyar Szent Korona szentsége fölött nem diszponál a Pápa!


A Vatikán sötét oldala!

Ferenc pápa kezet csókol Rothschildéknek és Rockefelleréknek, mint jó szolga!
A sátáni háttérhatalom által finanszírozott vallási dogmák, a megosztásra és  történelem hamisításra épül. Saját dogmájuknak megfelelően átírták a bibliát, körbe gyilkolták az egész földbolygót (Jézus nevében), és kivették a bibliából Jézus tanításainak nagy részét. 


Jézus világosan beszélt: "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

Máté 23:
14. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.

15. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.

27. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.
Ami a bibliából kimaradt!


Jézus beszédének 98%-a nem szerepel a jelenleg olvasható bibliában.
Hiába olvasta valaki a bibliát, hiába járt hittan órára, hiába jár misére, vagy hiába vallja magát valaki hívőnek és jár akár minden nap templomba, Jézus Krisztus tanairól sajnos ki kell mondani az égvilágon semmi fogalma nincsen. Nem csak a hívőknek, hanem a papoknak sem, nem csak a papoknak, hanem a professzori végzettséggel rendelkező teológusoknak sincs, mert nekik a világnégyzetük tiltja, hogy a titkos szövegeket elolvassák, ők csak a cenzúrázott anyagból indulnak ki és ők maguk is egy csomó kérdésre nem tudnak választ adni.


Miért vették ki a bibliából Jézus tanításait?
Ki is Jehova Isten - A genezis helyett génezés?!

XXIII. JÁNOS PÁPA , A II. VATIKÁNI ZSINATON 1962-BEN NYILATKOZTA A KÖVETKEZŐKET A BIBLIÁRÓL !!!! AZ EGÉSZ ZSIDÓ ÓSZÖVETSÉG A KÜLÖNBÖZŐ ÓKORI NÉPEKNEK A MEGMÁSÍTOTT, MEGHAMISÍTOTT TÖRTÉNELMÉBŐL, VALLÁSI HAGYOMÁNYAIBÓL, IRODALMÁBÓL VAN ÖSSZEMOSLÉKOLVA !!!
A BIBLIA SZEREPE A TÖRTÉNELEM MEGHAMISÍTÁSÁBAN!


Az egyik képen XXIII. János Pápa aki a II.Vatikáni zsinaton 1962-ben a következőket nyilatkozta a Bibliáról : " az egész zsidó ószövetség a különböző ókori népeknek a megmásított, meghamisított, történelméből, vallási hagyományaiból, irodalmából van összemoslékolva !" Vagyis a Bibliai "Izrael " sosem létezett, szándékos hamisítás. Itt olyan népeket nevez meg mint pl: sumír, akkád, káld, babyloni, egyiptomi stb.

Ezt a kijelentést azért tette hogy figyelmeztesse a világ tudósait a tudományos eredmények megállapításaira.Ez még a kommunista időszakra esett 52 évvel ezelőttre. Ennek ellenére ma a zsidó "MTA" a Biblia ószövetségét a mai napig írott történelmi forrásnak és a magyar iskolai történelem oktatás szerves részének tekinti.

Ezzel a tevékenységével viszont az egész magyar tudományos oktatást hiteltelenné teszi, hisz önkényes módon saját "zsidó" érdekeinek megfelelően haszonérdekből cenzúrázza a tudományos eredményeket.És persze ez már büntetőjogi következményekkel is kell hogy járjon.Mert egy demokráciában tudományos cenzúrát végezni olyan mint ha a sötét inkvizíciós középkorban élnénk.

Az összes Római katolikus és református egyházunk erre a hamis Bibliára építi történelemszemléletét.
Ráadásul itt egy olyan hamis történelem "könyvről" van szó amely nyíltan gyalázza és megátkozza a Magyarokat Nimród népét.Vagyis ma egy magyar ellenes hamis és uszító történelem könyvből tanítják a magyar diákokat Magyar öntudatra ?!
Ez a hamis Biblia Mohács(1526) után jelent meg az európai egyetemek és egyéb iskolák tananyagaiban.

Tehát több mint 500 éve szándékosan tüntettek el a történelemből különböző ókori kultúrákat a fiktív "Zsidó Nép" és a Római egyházak politikájának érdekében.Ráadásul Mohács után a nyugati egyetemeken megjelent "Izrael Új népe", Nagy Károly népe a "Frank nép" amely messianisztikus küldetést végez a zsidó "isten" megbízásából !

Erről a Frank népről és szuper császárjáról a tudósok megállapították hogy szintén kitalált történet.Vagyis mohács után visszamenőleg a Római birodalomig meghamisították a történelmet.Volt
rá bőven idejük több mint 300 év !A történelemszemlélet célja bizonyítani a nyugati, római (uzsorás) kultúra felsőbbrendűségét a dollárral kifosztott népek előtt.
Egy figyelemreméltó "elszólás":
"A Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét, történelmi küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményt és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását. Az iratok titkosságának feloldása ma még nem lenne megalapozott cselekedet, mert az emberiség nem érett az ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültségeket keltene az iratok közzététele. De el fog jönni, majd azaz idő, amikor őszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a magyarságot."

VI. Pál pápa
NEM VÉLETLEN HAZUDJÁK LE TÖRTÉNELMÜNKET!


Van kézzel fogható, rágható (de a fogad beletörik), három dimenzióban létező bizonyíték a Teremtő és az Ember közötti Szövetségre, de nem papíron, hanem kőbe vésve, nem latin betűkkel, hanem rovásírásunkkal rokon ékírással, nem angolul, nem oroszul, de még csak nem is héberül vagy latinul, hanem Jézus anyanyelvén, ragozós arámi nyelven, aminek szógyökeit a ma beszélt magyar nyelv hatezer év múltával 60 %-ban tartalmazza. (Ennyit Hundorfer hazugságáról, finnugorságunkról.)


Ez a bizonyíték az Úr kőtáblára vésett "Világosság beszéde" (Bibliája), amelyet a mezopotámiai Úr városában talált meg Kramer professzor 1954-ben. Korát Kr.e. 4000-re teszik. Ugyanebben a korban és ugyancsak Mezopotámiában alakult ki az ősi civilizáció. A kettő közötti összefüggésre nem kell magyarázat. (Aki ismeri ennek társadalomszervezési és tudományos hagyatékát (benne pl. a számismerettel), az nem mond akkor marhaságot az ősi civilizációt egyenlővé téve a primitív kultúrával -, mint Lóránt Károly a "Hatoscsatorna" műsorában.)

A rokonság egyértelmű bizonyítékai alapján joggal nevezte ezt a leletet Badiny-Jós Ferenc "Magyar Bibliának". Nem zárójelben írom, hanem kiemelve, felkiáltójellel a végén: a Szent Korona kifejezés, mint értékrend-azonosító, itt szerepel először, tehát 6000 évvel ezelőtt!

Ha valaki a rokonságban kételkedik, annak itt egy újabb bizonyíték: Wass Albert "A hagyaték" c. regényében olvashatjuk Apó, a Nemzet Táltosa 1921-ban elhangzott szavait, amit Istenszékén mondott az akkor cserkész írónak:
"Ezért hát vonuljon most félre mindegyiktek az elmélkedés magányába, hogy fületek meghallhassa az Úr szavát. Azt a csöndes, halk szót, ami belülről való, s amelyikről a próféta így véste kőbe a maga tapasztalatát annak idején, Úr városában: először jött egy roppant szélvihar s porlasztotta a hegyet..., de az Úr nem volt a szélviharban. Aztán földrengés jött, rengette a hegyet..., de az Úr nem volt a földrengésben. Aztán jött a tűzvész..., de az Úr nem volt a tűzben."

Mondd meg, kétkedő Jópajtásom: Honnan származó és mikor keletkezett iránymutatást tartalmazott az a rovásfán hagyatékolt "Úr szava", amit Krámer 33 ével később talált meg Mezopotámiában?

És, hogy teljes legyen a kép: ez a kőtáblára vésett üzenet a Magyar Küldetést jelenti ("mintát adni az emberiségnek az emberi életre"  Németh László). Ezt bizonyítja, hogy a II. Vatikáni zsinat megnyitóján XXIII. János erre a  szavaival  "Paralel Bibliára" hivatkozott a Jézusi Tanítás alapjaként elvetve a Tórát, mint annak forrását.

Ha kedves, zsidókereszténységgel egyelőre fertőzött vagy és ezt kétségbe vonod, akkor szeretettel kérlek, hass oda, hogy a Vatikáni Levéltár nyilvános legyen, mert akkor megtalálod ezt a beszédet az ugyanezen gondolatokat megfogalmazó "Penitentiam agere" kezdetű enciklika teljes nem cenzúrázva kiherélt  változatával együtt.

A Szent Korona Értékrendjével közvetített Iránymutatás (alkotmány) a szkítáknál az életvitel alapja volt bizonyíthatóan (Hérodotosz) Kr.e. 1200 körül. Ők határozták meg a szabadságot (és annak feltételét, a szeretetet és az Isteni Tanításból gyakorlattá tett hagyomány kettős egységét) az Isteni Iránymutatás (Alkotmány) "szegletköveként". 

Ezt a szegletkövet ásta ki és tette a magyarság életét gyökértelenné Géza 973-ban a Quedlinburgi Szerződéssel, amelyben megfosztotta a szabad magyarokat legnagyobb értéküktől, a szabadságtól.

"Alkotmányosan" ezt úgy kell mondani, hogy "felfüggesztette az Isteni Iránymutatást közvetítő Történelmi Alkotmány hatályát, és hatályba léptette a nyugati civilizáció megosztó Történeti Alkotmányát".

Ma kaptam egy ezoterikus írást (mivel a fentieket alátámasztja, csak akkor mondd nevetségesnek, ha érvekkel bizonyítod azok hamisságát), amely a következőket tartalmazza:

"Tehát megérkeztetek ide, a Kárpát-medencébe. Intuitívan tudtátok, hogy ide tartotok, tehát megtörtént a letelepedés. S most nézzük meg energetikailag egy kicsit a másik oldalt. A Föld energiáiban nem csak az a folyamat zajlik, ami a Föld rezgésszintjét emeli. Létezik egy másik energia a Földön, akinek ez nem áll szándékában. Nem képviseli az érdekeit. Ez az energia pillanatnyilag a Földön elég jelentős mértékben irányítja a hatalmat. Tökéletesen érzékelte, amikor elindultatok Keletről, végig követte utatokat, s tökéletesen érzékelte a megérkezéseteket. Tökéletesen tudatában volt annak, hogy miért jöttetek, mi célból s annak, hogy kik vagytok.

Ez az energia hatását jelentős mértékben először akkor fejtette ki, amikor István királyotok, az egyházhoz csatlakozva, megengedte ennek elterjedését, segítve ezt a folyamatot. Ez annyit jelentett, hogy csatlakoztatok ahhoz a hatalmi struktúrához, ami innentől kezdve egységeteket erősen szétzilálta, s veszélyezteti a mai napig.

Ezek azok az erők, melyek országotok vezetőire mindig is hatottak, folyamatosan az egység kialakulásának megnehezítését az egységes erők fellépését gátolták."
Jézus Urunk Evangéliuma 


I.) Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek. 

2.) Nem volt ez szükséges addig, míg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága törhetetlen hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság fényvilágá­ba. 

3.) Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította. 

4.) Amíg az emberi gonoszság meg nem rontotta bennetek az istenfiússág méltóságát. 

5.) Amíg az örök Szeretet Teremtőjét - akit ti Istennek neveztek - meg nem gyalázták e gonoszok azzal, hogy más népek legyilkolását ez örökké­való rendelésének és akaratának hirdetik. 

6.) Amíg a mindent előre elrendező és a földi ügyeket is irányító Fényvilág Igazsága helyett - az ember- és állatáldozatokat követelő, gonosz akaratát, hogy az isten fiakat emberi szolgákká tehesse - „Törvény­nek" nem nevezte egy parázna nemzetség. 

7.) Meglátjátok és halljátok is, miként ostorozom majd őket, mint mérges kígyók fajzatait, kiknek szája gonoszul és hamisul szól, mert csak önszeretet és önérdek lakozik bennük. 

8.) Akik nem akarják észrevenni az Idők jeleit és azokban az Igazságra intés felemelt ujját. 

9.) Akik Istennek tisztelik a maguk-csinálta írást, azt „Törvénynek" nevezik, hogy a sötétségben járók útját irányítsa. 

10.) Engem meg akarnak ölni, mert tudják, hogy én vagyok a Világ Világossága, de az én beszédemet nem értik, mert nincsen bennük Igaz­ság. 

11.) Ha majd legyőztem a halált és visszatérek a Fényvilágba, titeket is üldözni fognak az én nevemért. 

12.) De érettetek és mindazokért, akik majd nektek hisznek, járom végig emberi utamat, hogy Atyánk Igazsága megszentelődjék és mindnyájan egyek legyetek az Ő Igazságában. 

13.) Így teszek bizonyságot arról, hogy Ő küldött engem e világra, hogy az igazak és hívek megőriztessenek minden gonosztól. 

14.) Mert a gonoszok a hazugságot és a bosszút vallják istenüknek. Majd eltitkolják és meghamisítják az én beszédemet is, amit az Igazságról hirdetek, hogy titeket a Fényvilágból a sötétség útvesztőjébe tereljenek. 

15.) Azt fogják nektek mondani mindennap, hogy bűnösök vagytok és bűneitek terhétől csak az ő feloldozásuk szabadíthat meg titeket. 

16.) De ne higgyetek nekik, mert nem születtetek bűnösöknek, hanem sokan meggyengültetek a Lélekben. 

17.) Tartsátok meg azért és kövessétek az én tanításomat, hogy a Lélek által mindig elérjetek engem és megmaradjatok az én Igazságomban. 

18.) Meg kell hát tisztulnod az önmagadba való nézéssel. 

19.) Ha saját lelkedbe nézel, már ketten vagytok a megújulásra: jó szándékod és az elhatározás, hogy jóváteszed azt, mit gyengeségedben rosszul végeztél. Jóvátevésed, lelked így megtisztulása, örömöt ad. 

20.) Ilyenkor nézz a Fénybe. Én vagyok ott is Veled és új erőt kapsz. 

21.) A Lélek Világosságára gyújtott Tűz is szent. Általa is tisztulhat Lelked, hiszen láthatod hatalmát a gonoszság elégetésére. Ne nézzed hát csak tűznek, mert bizony égi Fény az is. Jóra való elhatározásodat örökíti, jóvá tett vétkeidet elégeti. Szent fogadalmak születnek a Tűzbe, Fénybe vetett tekintetekkel. 

22.) A Fény-tüze és a Tűz-fénye adja lelkednek sugarát, mely segít is, gyógyít is - ha úgy akarod és kéred a Kegyelem erejét hozzá. 

23.) Maradj hűséges és fordulj hozzám, hiszen emberi, apró, igaz dolgaidban is megsegítlek. - De igaz légy útjaidon akkor is, ha a gonoszok közelítenek hozzád. 

24.) Nehéz az Igazság útja - de ha a Fényt követed, szembe állsz vele, akkor a sötét árnyék mögötted van. - De bizony, ha hátadat fordítod a Fénynek, csak a sötétség vesz körül, melyben legnagyobb teher a saját árnyékod. 

25.) Én úgy parancsoltam: "Szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket!" - Ez legyen életvizeteknek a forrása: a SZERETET. 

26.) Szeresd nagyon atyádfiát, családodat, nemzet-testvéreidet, hiszen közéjük születtél. Sorsotok is egy - közös. 

27.) A nemzetség, melybe Isten rendelt, földi életed vára, otthona. Hozzá láncol az Igazság. Ha eltéped e láncot, olybá leszel, mint a hulló falevél, melyet a szelek visznek magukkal s egyszer elvész valahol a feledés sarában. 

28.) Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kőtelességetek az Igazság tanítása - az én földi munkám folytatása. 

29.) Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Én veletek vagyok, de összefogott erőtök, közös akarattal és törhetetlen hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak. 

30.) Kaptok majd jeleket tőlem, amikor az idők megkövetelik. - Küldök majd vigasztalókat is. Egyszerű Fénylátókat. Nem hatalmasokat. 

31.) De maradjatok meg mindig a FÉNYBEN, mert amint majd erősödik a gonoszság hatalma a Földön, úgy majd az épített, gazdagsággal és pompával berendezett templomok is a sötétség házai lesznek. 


32.) De én veletek maradok a világ végezetéig!" 
A vallás és a nagyhatalmak összefonódása óriási pusztítást végzett az emberiség ellen! Részletek