Header Ads Widget

A képviselők 1990 óta nem rendelkeznek se alkotmány alkotó, se azt hatályon kívül helyező joggal! A jövőnk és az életünk a tét, jogunk és kötelességünk fellépni!
Emlékezzünk a rózsadombi paktumra! Ez a balliberális, nemzetgyűlölő banda, illegitim paktumokkal, diktatórikus eszközökkel, előre kitervelt szándékkal rendszerváltáskor nem helyreállították alkotmányos jogrendszerünket, hanem újból kivéreztették ezt az országot, hogy mentsék a bőrüket!
A rózsadombi paktum, Eredeti változat

A paktum eredeti változata 1989-ből. Íme a PAKTUM,  a magyar népre erőszakolt gyalázatos szerződés. Az Angliában élő Révffy László a közelmúltban nyilvánosságra hozta ezt a megdöbbentő árulást. 

Írását azzal kezdi, hogy 1989 március 15-én, míg hazánk népe az első szabad emlékezést tartotta, egy budai villában titkos tárgyalás volt, amelyen a következők vettek részt: a távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendőrség ezredese, az amerikai követség első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkos szolgálat képviselője, a magyar római katolikus, a református, az izraelita egyház egy-egy megbízottja, és öt magyar politikai vezető, akik közül négy ma is vezető pozícióban van. Ők írták alá részünkről az ország szabad újjáépítésének tervét korlátozó diktátumot, amelynek értelmében kimennek ugyan a szovjet megszállók, de ezért súlyos árat kell fizetnünk. 


1. /A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról. 

2. / A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért. 

3. /Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése Szovjetunió és Magyarország között. 

4. /Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása. 

5. /A határok kölcsönös megnyitása Szovjetunió és Magyarország között. 

6. / A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése. 

7. / A volt kommunisták titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédésen az esetleges megtorlástól. 

8. / A volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon. 

9. / Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe. 

10. / Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében. 

11. / Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása. 

12. / A jobboldali, vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása. 

13. / Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem lehet változtatni. 

14. / Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal. 

15. / Románok, Jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot. 

16. / Az 1956-os eseményeket mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik. 

17. / A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni. 

18. / A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősítheti gazdasági befolyását a magyar életben. 

19. / Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására. 

20. / Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért.Fenti megalázó feltételek a megfogalmazásukkor még köthették az aláírókat, de ma, a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia összeomlása után semmi esetre sem. Akik 1998. március 15-én aláírták a fenti 20 pontot, még akkor sem mentesülhetnek a vádtól, ha kényszerhelyzetben tették ezt. Viszont ha 1992-ben a Közép- és Kelet Európai események után is érvényesnek tartják, akkor és a magatartás hazaárulásnak minősül, amiért törvény előtt kell felelniük. Íme a sokat emlegetett "paktum", amely mindeddig megakadályozta hazánk politikai átalakulását, és a magyar milliók emberi életnívójának a megteremtését, amely népünk fejlődésének és jövőjének alapfeltétele.


A találkozó résztvevői: 

Antal József 

Horn Gyula 

Pető Iván 

Paskai László 

Göncz Árpád 

Zoltai Gusztáv 

Boross Péter


Második Rózsadombi paktum


1. A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról. 

1. A NATO és a leendő EU-hadsereg számára támaszpont és megfelelő haderő biztosítása. 


2. A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért. 

2. További hitelek felvétele az IMF-től és a Világbanktól, a lakosság elszegényedésének folyamatos biztosítására.

3. Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése a Szovjetunió és Magyarország között. 

3. EU-alárendeltként (tagországként) Izrael és az USA minden világgyarmatosítást szorgalmazó tevékenységének támogatása.

4. Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása. 

4. Mindennemű olyan tevékenység megakadályozása, amely a cionista diktatúra megdöntésére irányul.

5. A határok kölcsönös megnyitása a Szovjetunió és Magyarország között. 

5. Az EU antidiszkriminációs és a "szabad letelepedésre" vonatkozó törvényeinek következetes betartása.

6. A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése. 

6. A politikai és gazdasági elit (továbbiakban: VIP-tagok) vagyonelszámoltatásának a méltányosság és a diszkrimináció-mentesség elve alapján kell történnie.

7. A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédése az esetleges megtorlástól. 

7. A VIP-tagoknak, valamint az 1990 óta (bármelyik) kormánypárti országgyűlési képviselőként tevékenykedők megvédése az esetleges megtorlásoktól.

8. A megbízható volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon. 

8. A 6. pont szerinti felelősségrevonástól mentesülő VIP tagok az "új ellenzék" tagjaiként indulnak a választásokon.

9. Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe. 

9. A multinacionális cégek vagyonszerzésének és vagyonmegtartásának minden eszközzel történő biztosítása.

10. Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében. 

10. Az igazságszolgáltatás megtartása a 6. pont szerinti felelősségrevonás alól mentesült személyek kezében.11. Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása. 

11. Minden anticionista szervezkedést, megnyilatkozást, megmozdulást antiszemitaként feltüntetve gyűlöletkeltővé kell minősíteni, és a résztvevőket ez alapján példás szigorral kell elítélni.

12. A jobboldali vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása.

12. Meg kell akadályozni minden olyan társadalmi szervezet és párt létrejöttét, amely a cionista diktatúra megdöntését célozza alapító okirata szerint, és meg kell szüntetni - alapító okiratában foglaltaktól függetlenül -, ha tevékenysége a cionista diktatúra megdöntésére irányul.

13. Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek, és azokon nem lehet változtatni. 

13. Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok az EU-ban virtualizálódnak, tehát sem az állampolgárságnak, sem a határok elhelyezkedésének nincs jelentősége.

14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal. 

14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot olyan magyarországi vagy emigrációs szervezetekkel és személyekkel, amelyek a cionista diktatúra ellenzői.

15. A románok, a jugoszlávok és a szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot. 

15. A Trianoni utódállamokkal (és azok utóállamaival) történő kapcsolatoknak minden esetben az egyoldalú engedményadás elvén kell állniuk.

16. Az 1956-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani, és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik. 

16. Az 1848-as és 1956-os eseményeket úgy kell beállítani, hogy azok az új kormány eszmei elődei.

17. A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni. 

17. A magyarországi katonaság célja a NATO és az EU-hadsereg kiszolgálása, ezért az általunk megkövetelt feltételeknek kell eleget tennie. Minden nemzetvédelmi feladatot - ezért a "honvéd" megnevezést - meg kell tiltani.

18. A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősíti gazdasági befolyását a magyar életben. 

18. A cionista diktatúra az átmentett VIP-tagokon keresztül gyakorolja politikai befolyását Magyarországon.Minden, a magyar nemzeti érdekek cionista érdekek fölé helyezését célzó tevékenységet, hagyományápolást és történelemkutatást meg kell tiltani, ami a magyarság elfogadott eredetét és vallását vonja kétségbe.

19. Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására. 

19. Magyarország az EU-Alkotmány szerint "európai" embertípus kialakulását szorgalmazza. A magyar és a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális és hagyományőrzését a kozmopolitizmus szellemében "liberálisan" biztosítja.

20. Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért. 

20. Magyarország be- és visszafogadja és az EU-Alkotmány "harmadik országbeliek" letelepedésére vonatkozó törvényei szerint ad jogot a zsidóságnak arra, hogy Magyarországot, mint államalapító, hazájának tekintsék.

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsadombi_paktum


Jogi tudnivalók:


A magyar nép – hatalom-megosztáson alapuló – alkotmányos rendje már 1222-ben, az Aranybullában lehetővé tette a magyar nemzet tagjainak, hogy bántódás nélkül ellentmondjanak és ellenálljanak a király alkotmányt megsértő cselekedeteivel szemben.

Ugyanezt az ellenállási jogot biztosítja a magyar állam 1989-90-ben megalkotott Ideiglenes Alkotmánya a magyar népnek az alkotmány megsértőivel, a kizárólagos hatalomra törőkkel szemben. A magyar népnek JOGA és KÖTELESSÉGE fellépni a diktatúrával szemben!

Az Ideiglenes Alkotmány egy ÁTMENETI IDŐSZAK Alkotmánya. 1989-től kezdve addig marad hatályban, míg a magyar nép megalkotja Magyarország Alkotmányát.


Ez az Ideiglenes Alkotmány a következőket tartalmazza:

„A Magyar Köztársaság Alkotmánya

(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, ………

(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom……….. kizárólagos birtoklására.


Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”

Tehát a magyar államban a kizárólagos hatalommal (a diktatúrával) szembeni fellépés alkotmányos kötelessége a magyar állampolgároknak!!!

A 2010-es választási győzelem után Orbán Viktor a Fidesz alapszabálya miatt nagyobb hatalommal rendelkezett, mint Szent István és Mátyás király együtt. De ezt a hatalmát nem arra használta, hogy az Ideiglenes Alkotmány szerint eljárva befejezze a rendszerváltást és létrehozza a magyar nép új államát, amivel helyre állítható az állami és alkotmányos jogfolytonosság. Hanem arra, hogy az alkotmányt és a nemzetközi jogot megsértve 2012-től létrehozza a saját, kizárólagos hatalmával működő Magyarország nevű diktatúrát!

Az ideiglenes magyar alkotmány ugyanis NEM ENGEDI MEG a képviselőknek az Ideiglenes Alkotmány hatályon kívül helyezését, a magyar állam átnevezését, megszüntetését, új állam létrehozását.

Ezt csak a magyar nép, Magyarország Alkotmányának megalkotásával teheti meg.

A képviselők 1990 óta nem rendelkeznek se alkotmány alkotó, se azt hatályon kívül helyező joggal. Ezért az általuk megalkotott Magyarország Alaptörvénye jogilag érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan, a vele létrehozott Magyarország nevű diktatúra jogilag nem létezik!

Fentiekből következik, hogy a képviselők nem rendelkeznek azzal a joggal, hogy a magyar nép ideiglenes alkotmányát hatályon kívül helyezzék, ezért az ideiglenes alkotmány továbbra is hatályban van, ezért a magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság.

A Magyarország nevű diktatúra megalkotásával Orbán Viktor olyan kizárólagos hatalomhoz jutott, amit nem csak a magyar állam alkotmánya, de még a saját Alaptörvényük is tilt.

Ez ellen a Köztársasági Elnöknek, az Alkotmány Bíróságnak és a jogász társadalomnak, de leginkább az ellenzéki pártoknak kellett volna fellépni az alkotmányos rend védelmében. Nekik kellett volna megszervezni a nép jogszerű ellenállását, ha a saját fellépésük nem lett volna elég. De nem léptek fel, és a nép fellépését se szervezték meg. Ezért most, hogy a tervezett kényszeroltás bevezetésével az életünk és a gyerekeink, unokáink élete és jövője került veszélybe, nekünk magunknak kell élni alkotmányos jogunkkal, nekünk kell megszervezni magunkat, hogy élni tudjunk alkotmányos kötelességünkkel.


Mi lenne az egyetlen megoldás a jelenlegi helyzetre? 

Kezünkben van a világ egyetlen olyan jogrendszere, amely nem évül el, amely választ ad mindazokra a problémákra amitől ma szenved az egész emberiség, amely megállítja a korrupciót, az élősködést, a hazaárulást, a kifosztást, ami nem állatcsordát nevel, hanem ember társadalmat, amely nem a rohadó pusztulásra épül, és amely megvédi a nemzeti vagyont!Ha túl akarjuk élni mint emberi lények a következő éveket, akkor erre ez az áldemokrácia amiben élünk, semmilyen lehetőséget nem ad, és sem választásokkal, sem tüntetésekkel nem érünk el semmit. Jelenleg Magyarország egy bejegyzett cég, és nem állampolgárok vagyunk, hanem alkalmazottak, rabszolgák! Részletek: https://www.napitema.com/2022/01/a-jelen-korulmenyek-kozott-nem.html