Header Ads Widget

Jelen körülmények között nem állampolgár vagy, csak alkalmazott egy részvénytársaságban, amelyet „ Magyarország” néven jegyeztek be New York államban.Magyarország jelenleg egy bejegyzett cégként működik, és mint minden cégnek vannak vezetői, így "Magyarország" nevű cégnek is, akik nem Magyarországon élnek és nem is magyarok.

Ön, mint Magyarországon élő szabad EMBER jogosult, az életkörülményeiről, a jövőjéről dönteni, jogosult a normális társadalmi együttélés feltételeit biztosító szokásjog megtartása mellett élni az emberi jogaival, és jogosult egy szabad, független országban, a családja, és az érdekeit kiszolgáló államban élni!

A jelen körülmények között azonban Ön nem állampolgár, csak alkalmazott egy olyan részvénytársaságban, amelyet „ Magyarország” néven jegyeztek be New York államban. Részletek: https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000889414&type&dateb&owner=exclude&start=40&count=40

Az Ön gyermeke ebben a rendszerben közgazdasági értelemben, de jogi értelemben is valóban közjószágnak minősül, hiszen Ő ebben a rendszerben a részvénytársaság élő erő -munkaerő- utánpótlása csak.


Jelen esetben az alábbi okok miatt az Alaptörvény közjogilag érvénytelen :

1./ A Magyar Köztársaság Alkotmánya (de az Alaptörvény is) deklarálja a Népfelség elvét, miszerint a demokratikus hatalom forrása a Nép, (népakarat, melynek kinyilvánítása a népszavazás).

2./ A 2010-ben megválasztott 2/3 többségű Fidesz-Kdnp, és kormánya 2010-ben a Magyar Köztársaság Alkotmányára esküdött fel! Tehát a (2011.12.31.-ig érvényben lévő) Köztársasági Alkotmányra tett esküt a kormányfő, a kormány, és a törvényalkotók egyaránt , a 2010 májusban alakuló új összetételű Országgyűlésben!

3./ A Magyar Köztársaság Alkotmányának 2. §. (3)-bekezdése pedig kimondja, (amit változatlan formában átvett az Alaptörvény is,) hogy: "Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni!"

4./ A 2010-ben megválasztott 2/3 többségű Fidesz-KDNP, és a kormány, NEM Alkotmányozásra, NEM rendszerváltoztatásra kapott népi felhatalmazást, mivel választási programjukban sem tették közzé ezt a szándékukat ! Ezt elhallgatták a választók elől. A népfelség a népszavazáson így kizárólag csak a kormányváltás ügyében hozott (hozhatott) döntést! Kizárólag csak kormányzásra kapott a 2/3-os felhatalmazást a Fidesz 2010-ben! EZ KÖZJOGI TÉNY!

5./ A kormánypárt és a kormányfő megszegte az Alkotmányra tett esküjét azzal, hogy visszaélve a népfelségtől CSAK a KORMÁNYZÁSRA kapott felhatalmazásával, azt a jogállami demokrácia felszámolására, a szétválasztott hatalmi ágak központosítására, olyan átideologizált Alkotmányozásra használta, amivel egy új rendszert, egy autokratikus (érthetőbben szólva diktatórikus) rendszert hozott létre. Mindezzel megvalósították az Alkotmány 2.§.(3) bekezdésben fent idézett, "a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló tevékenység" tényállását! Ez nem más, mint ALKOTMÁNY ELLENI PUCCS, más szóval ÁLLAMCSÍNY, vagyis BŰNCSELEKMÉNY !

6./ A "hatalom kizárólagos birtoklására irányuló tevékenységen" túl, a "hatalom erőszakos megszerzésére és gyakorlására és birtoklására irányuló tevékenység" is tetten érhető. Ez esetben azért minősül erőszakosnak, mert a népfelség akaratával ellentétesen, azzal való jogi visszaélésekkel, a parlamenti Házszabályok kijátszásával, megváltoztatásával jött létre, ill. ezen túlmenően az Alaptörvényt nem a parlamenti 4/5-ös szabály szerint fogadták el, sem pedig népszavazás nem erősítette meg! Az erőszak nem csak fegyveres erőszakként értelmezendő, hanem jogi erőszakként is. A jogi erőszak pedig mindenképpen megvalósult!

Alaptörvény

7./ Az 5. és 6. pontban leírtak megvalósításával a kormánypárti képviselők és a kormány tagjai együtt is és külön-külön személyesen is ESKÜSZEGÉST KÖVETTEK EL, ami szintén BŰNCSELEKMÉNY !

8./ Az Alkotmány fent idézett 2.§.-a kimondja, hogy : "Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni!" Tehát magyar állampolgárként nem csak jogosult, hanem kötelesek vagyunk ezzel szemben fellépni!

9./ Mindezek alapján egyértelmű, hogy Alkotmányellenes puccs történt Magyarországon ! Ezért úgy az Alaptörvény, mint a FIDESZ EGYPÁRTI diktatúrája KÖZJOGI ÉRTELEMBEN ÉRVÉNYTELEN !!! EZÉRT AZ ALAPTÖRVÉNYT A VÁLASZTÁSI TÖRVÉNNYEL EGYÜTT MEG KELL SEMMISÍTENI !!!

10./ Egy Közjogilag érvénytelen Alaptörvényt senki nem köteles elfogadni érvényesnek! Ezen túl az érvényben lévő Alkotmány, ( de még az Alaptörvény is) felhatalmaz, sőt kötelez mindenkit arra, hogy magyar állampolgárkén FELLÉPJEN EZ ELLEN !!! A fellépés minimum jelenti azt, hogy bárki felszólalhat ez ellen, mások figyelmét is felhívhatja erre, és azt is jelenti, hogy SENKI NEM KÖTELES ALÁVETNI MAGÁT EGY KÖZJOGILAG TÖRVÉNYTELENÜL HOZOTT, NÉPSZAVAZÁSSAL MEG NEM ERŐSÍTETT ALAPTÖRVÉNYNEK !!!

Sajnos arra már nem lehet számítani, hogy a Közjogi érvénytelenséget Alkotmánybíróság mondja ki az Alaptörvény fölött, mivel az Alkotmánybíróság is a diktatúra eszközévé vált! Ennek hiányában is igaz, hogy az ALAPTÖRVÉNY KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN!!!
 MI AZ EGYETLEN JÓ MEGOLDÁS? 


Óriási  szerencsénk van a történelmi alkotmányunkkal, ami hatálytalaníthatatlan, és a világon egyedülálló, mert a legfelsőbb hatalom és tulajdonos, az nem emberhez van kötve, aki tejhatalmat szerezhet, zsarnokoskodhat, hanem a Szent Koronáhozaki nem egy tárgy, egy szimbólum mint más királyságoknál, hanem élő minőség, aki fölött nincs hatalma egyetlen földi hatalomnak sincs, még a PÁPÁNAK sincs, akit nem lehet lefizetni, megzsarolni. Ez azt jelenti, hogy minden olyan kezdeményezés ami eddig volt, ami eltér a Szent Korona eszme, mint történelmi alkotmányunktól, az illegitim ebben az országban. 

Így Magyarországon egy illegitim rendszer van, amelyet diktatúrával, a Szovjetunió segédlettel hoztak létre a mai globalista nemzetgyűlölők elődjei, hogy hatalmat szerezhessenek, hogy meghamisíthassák történelmünket,  és elpusztíthassanak mindent, ami a népünkhöz köthető, ami valójában az egész emberiséget érinti! 


A KÖZTÁRSASÁG IS ZSAROLÁS HATÁSÁRA SZÜLETETT!

Amit ma Demokráciának nevezünk, 

annak semmi köze a demokráciához!

1. AZ APOSTOLI MAGYAR KIRÁLYSÁG ÖNRENDELKEZÉSÉNEK ELVE:

A Szent Korona eszme, mint Történelmi Alkotmány és az abból fakadó jogrendszer biztosítja a magyarság, valamint a Szent Korona értékrendjét elfogadó államalkotó nemzetek által alkotott Apostoli Magyar Királyság örök szabadságát, önrendelkezési jogát, amit senkinek nincs joga feladni, sem csorbítani. (Hungaria semper libera)

2. SZENT KORONA TULAJDON ELVE: Minden jog és tulajdon forrása a Szent Korona.

A nép életének létfeltételei: a föld-, a víz-, a levegő-, az energia és ásványkincsek a Szent Korona által megszemélyesített egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdonában vannak, azok fölött csak a Szent Korona tagja szerezhet birtokjogot. (Sacra Corona radix omnium possessionum)

3. EGYSÉGES SZABADSÁG ELVE:

A Szent Korona országának minden tagját egy és ugyanazon szabadság illeti meg, a kötelezettségek és a jogok összhangján keresztül. (Una et eadem libertas)

4. SZENT KORONA ÉRVÉNYESSÉGE:

Mindennek az egyetemes magyar nemzetet megtestesítő Szent Korona tagok érdekében, biztonságuk szavatolására kell történnie. Minden jogszabály, továbbá a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom intézkedéseinek is meg kell felelnie a Szent Korona eszmének. (Sub specie Sacra Coronae)

5. ELLENÁLLÁS JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE:

Az egyetemes nemzet minden tagjának kötelessége és joga, hogy ellenálljon és ellentmondjon minden olyan törekvéssel szemben, amely jogainak gyakorlását csökkenti, és kötelezettségei teljesítésének feltételeit korlátozza, vagy gátolja. (Jus resistendi et contradiscendi)


 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK 

Éljünk alkotmányos jogainkkal és vessünk véget, az idegen hatalmak által ránk kényszerített, ember, élet, és Isten ellenes rabszolga életformának! 


Civilek az összefogásért!
CSATLAKOZZ A CENZÚRAMENTES OLDAKUNKHOZ!  Megosztás