Header Ads Widget

Miért kell a háború és a birodalom-építés az EU-nak? A szabályok átírásához háborús helyzetet kell előidézni! A háborúk szükségét egy titkos dokumentum tárja fel.A Birodalmat meg kell védeni bármi áron! A migránsok kellenek az EU-ba hogy a globalisták mellett szavazzanak, az EU többségi szavazással vitte végül keresztül a migránspaktumot, semmibe véve ezzel a saját alapszerződését ,amiben az áll, hogy külügyi kérdésekben egyhangú szavazás szükséges. A nemzetállamok önállóságának a végét akarják az egységes, központosított törvényhozással, amit rendeletekkel érnek el. 

A magyar kormánynak eleget kell tenni a kötelezettségének, megszegése újabb pert és pénzügyi büntetést von maga után, ami ebben az esetben is „szankció”, mivel az EU a migránsrendelet be nem tartására hivatkozva tartja vissza a nekünk járó pénzeket. Másik indoka az eltérő nemi identitásúak „jogainak” elfogadása, ami nálunk a gyermekvédelmi törvényt sértené. A migráció is a nemzetállamiság elleni háború, ez volt megfogalmazva a Kalergi tervben. A befogadottak jogokat kapnak, nem kell beilleszkedniük az adott társadalomba, párhuzamos társadalmakat hozhatnak létre. A hozzá kötődő embercsempészetben milliárdos érdekek állnak a háttérben, ezért sem akarják megakadályozni a bevándorlást. A társadalmi kohéziót, az emberek együvé tartozásának érzését fel kell bontani.

A háborúk szükségét egy titkos dokumentum tárja fel

„Az Iron Mountainből származó jelentés tökéletesen felvázolja az emberiségnek az elit szeszélyeinek való alávetését. A kormányzás és a hatalom mechanizmusait feszegető, ellentmondásos irodalom évkönyveiben kevés olyan provokatív és rejtélyes dokumentum található, mint a Jelentés a „Vashegyről”. A jelentés, amely állítólag értelmiségiek és politikai döntéshozók titkos gyűlésének terméke, látszólag feltárja az államvezetés ki nem mondott igazságait és a háborúnak mint a társadalmi rend eszközének szándékos fenntartását.

Ez a dokumentum, amely egy jelentős geopolitikai feszültségekkel teli időszakban látott napvilágot, a kormányzás komor képét vázolja fel, ahol az örökös konfliktus nem a politikai kudarc szerencsétlen mellékterméke, hanem a nemzeti stabilitás és hierarchia alapja. az ökológiai összeomlás kísértetével felvázolja a népesség globális uralmának lehetséges stratégiáját, a közelgő katasztrófát az antropogén éghajlatváltozásnak tulajdonítva. Lényege, hogy a háborút a civilizáció alapstruktúrájaként ismeri el, és azt állítja, hogy: - A háború maga az alapvető társadalmi rendszer, amelyen belül a társadalmi szerveződés egyéb másodlagos módjai konfliktusba kerülnek vagy összeesküsznek. Ez az a rendszer, amely a legtöbb emberi társadalmat a történelem során irányította, ahogyan ma is. A modern állam alapvető hatalma a népe felett a háborús hatalmában rejlik.

Figyelmeztet továbbá arra, hogy a hatalmon lévők bármiféle határozottságának hiánya a katonai intézmények tényleges felbomlását idézheti elő, katasztrofális következményekkel.

Részletezte azokat a mechanizmusokat, amelyekkel egy fejlett nemzet lakossága feletti ellenőrzés fenntartható anélkül, hogy a mindennapi életüket megzavaró nyílt hadviseléshez folyamodnának. Az egyik vitatott módszer a következő volt: A társadalom potenciális ellenségeinek ellenőrzésére szolgáló lehetséges helyettesítő eszköz a rabszolgaság újbóli bevezetése, a modern technológiával és politikai folyamatokkal összhangban lévő formában. A rabszolgaság kifinomult formájának kifejlesztése a társadalmi ellenőrzés elengedhetetlen előfeltétele lehet.

Ez a rendszer állandósítja az egyéni szabadságjogok fokozatos elvételét is, egyre nagyobb hatalommal ruházza fel a hadsereget és a rendőrséget, széles körű megfigyelést folytat, és nyugtalanító módon tolerálja a politikai csalást és a visszaéléseket következmények nélkül. Továbbá olyan médiakörnyezetet alakít ki, amely az uralkodó hatalom hangját visszhangozza.

A dokumentum azt állítja, hogy a háborús hajlam nem a tényleges fenyegetésekből fakad, hanem a nemzeti érdekek elleni fenyegetéseket általában a háborús rendszer változó igényeinek kielégítésére hozzák létre vagy gyorsítják fel.

A háború jelentősége kiemelkedő. Ez alakítja és diktálja a nemzetközi kapcsolatokat. Fenntartja a nemzeti szuverenitást és magát a nemzetállam fogalmát. A háborús rendszer szerves része a belső rend fenntartásának. Enélkül történelmileg egyetlen kormánynak sem sikerült megszereznie a legitimitásába vetett beleegyezést, vagy a társadalom irányításának jogát. Egy kormány uralma polgárai felett a háborús hatalmában rejlik, amely még a helyi végrehajtásra is kiterjed, amely a belső ellenséggel szemben katonai módon jár el. A katonai szolgálat fogalmát a nemzeti kötelesség érzése hatja át, amelyet saját érdekében fenn kell tartani.

A háború ökológiai funkciót is szolgál - célja, hogy a fogyasztó népességet a faj fennmaradásával összeegyeztethető szintre csökkentse, azonban a tömegpusztítás túl durva, a nukleáris fegyverek pedig túlságosan válogatás nélküliek, potenciálisan kiirtva a fizikailag erőseket, akiknek a megőrzése létfontosságú. Az orvostudomány és a tudomány fejlődésével a betegségek már nem képesek a mezőgazdaság képességeivel egyensúlyban tartani a populációkat. Következésképpen alternatív módszereket kell keresni a nemkívánatos genetikai tulajdonságok kezelésére.

A háború hatékony politikai alternatívájához alternatív ellenségekre van szükség... hiteles minőségű és nagyságrendű ellenségekre, ha valaha is megtörténhet a békére való áttérés társadalmi szétesés nélkül. Valószínű, hogy egy ilyen fenyegetést ki kell találni.

A jelentés több ellentmondásos véleményt is tartalmaz, többek között azt, hogy a szegénység szükséges és kívánatos, ami az örökös hatalmi egyenlőtlenségek biztosítására irányuló orwelli taktikát tükrözi. Ebben a szellemben a rabszolgaság új formáját tekintik a társadalmi rend fenntartásának eszközének.

A kormányzó testületnek optimalizálnia kell a háborúban elszenvedett halálesetek számát, soha nem hagyva veszni egy jó lehetőséget sem. A jelentés azt is sugallja, hogy az intenzívebb környezetszennyezés, például a levegőben és a vízben, tolerálható lenne, és háború hiányában szükség lehet egy szigorú eugenikai programra és az egyetemes kémcsöves nemzésre való áttérésre.- Ez az eugenisták régi elképzelése arról, hogyan lehet „jobbá tenni a világot” , egyben feljavítani az emberi minőséget. A program része a népességszabályozás is a veszélyes és hatástalan oltásokkal, amik fejlesztésében Bill Gates jár az élen.

A bizottság elvetette az egyéni szabadság fogalmát az uralkodó elitnek való hűség javára - ez a gondolkodásmód állítólag minden nemzet, köztük Amerika alapítása óta beleszövődött a globális kormányzás szövetébe. – Ez nem más, mint az „új feudalizmus” elmélete. Azt sugallják, hogy a nemzet alapítói úgy tervezték meg ezt a rendszert, hogy a tulajdonosok hatékonyan irányíthassák azt, és konfliktusok révén megerősíthessék uralmukat. – A „rendszer” tulajdonosa az új elit, mint gazdasági és politikai hatalom minden meghódított, vagy megszállt nemzetállamban, amiknek a felszámolására törekednek.

A jelentés végső álláspontja az, hogy: A háború állandó lehetősége a stabil kormányzás alapja. Ez szolgáltatja az alapot a politikai hatalom általános elfogadásához. Ezt az előfeltevést kulcsfontosságúnak tartják a társadalmi hierarchiák és az elit által az államhatalom fölött gyakorolt dominancia fenntartásához, amelyet a maradék háborús hatalom támogat. A békés világot szolgáló politikai intézkedések elképzelésekor a tagok a lehető leghatározottabban kifejezik, hogy a háborús rendszer felelősségteljesen nem tűnhet el, ha nincs hiteles alternatíva a társadalmi stabilitás és a társadalmi ellenőrzés biztosítására. Csak egy ilyen alternatíva esetén szabad bármilyen átmenetet fontolóra venni.

Mindazonáltal a jelentés figyelmeztet: Ilyen megoldások, ha valóban léteznek, nem érhetők el az eddig megfelelnek tartott gondolkodásmódok forradalmi felülvizsgálata nélkül. Egyes megfigyelők.... úgy vélik, hogy a kihívások korunkban megoldhatatlanok, és hogy a béke ára egyszerűen túl magas lehet. A béke lehetősége, sőt kívánatos volta továbbra is kérdéses, hogy lehetséges lesz-e valaha is a béke. Sokkal inkább kérdéses, hogy kívánatos lenne-e még akkor is, ha bizonyíthatóan elérhető lenne.

Az a gondolat, hogy A háborús rendszer a feljegyzett történelem kezdete óta bizonyította hatékonyságát, sokaknak erkölcsileg visszataszítónak tűnhet. Mégis, a békés állapotra való áttérés kilátása jelentős eltérést jelent a történelmi normától, az ismeretlenbe való merészkedést, amely magában rejlő bizonytalanságokkal jár. A tartós békerendszer alatti stabilitás a jelentés szerint bizonyítatlan és spekulatív.- – A „ kommunisták által áhított „világbéke csak egy totalitárius rendszerben érhető el ahol az emberek fejében a lázadás, ellenkezés szikrája sem vetődhet fel az állandó megfigyelés és társadalmi kontroll alatt. Az embereket ezért minden területen kontrollálni, és felügyelni kell, nem csak a gondolkodásuk, hanem a viselkedésük módosításával is. Ehhez vagy genetikailag kell módosítani az egész emberiséget az oltások segítségével, vagy valamilyen tudatmódosító technológiát kell világszerte alkalmazni, ami a mindennapi élethez nélkülözhetetlen, és mindenkit elér: ilyen lehet egy rádiófrekvenciás sugárzás a mobiltelefonok adótornyain keresztül, vagy az élelmiszerekben, ivóvízben adagolt pszichotróp anyagok. Ez azonban nem kivitelezhető, csak egy kisebb népesség esetén, amely minden tagjának tartózkodási helye ismert, bárki bárhol elérhető, az önellátás tiltott, és nincs kibújási lehetőség. A maradék „vadembereket” rezervátumokba zárnák, mint az indiánokat.

A javaslatok között szerepelt egy állandó Háború/Béke Kutatási Ügynökség létrehozása, amely korlátlan költségvetéssel és azzal az autonómiával rendelkezik, hogy ezeket az erőforrásokat szükség szerint felhasználhassa. Az ügynökség struktúrája párhuzamos lenne az amerikai Nemzetbiztonsági Tanáccsal, kizárólag az elnöknek vagy az általa kinevezett képviselőknek lenne felelős, és titokban működne, hogy kettős megbízatást teljesítsen. Első feladata az lenne, hogy minden rendelkezésre álló adat és kutatás felhasználásával megállapítsa a tartós béke elérésének valószínűségét. A második feladat a folyamatos háborús kutatás lenne, amelynek célja a háborús rendszer folyamatos életképességének megőrzése, amíg annak létezését szükségesnek tartják a társadalmi kohézió és kitartás szempontjából.

Tekintettel a jelentésben felvázolt bonyolult és szisztematikus megközelítésre, felmerülhet a kérdés, hogy az Iron Mountain Report tartalma nem pusztán prófécia, hanem a jelenlegi és jövőbeli geopolitikai manővereket aktívan irányító, előíró stratégia. Elképzelhető, hogy globális narratívánkat egy elit összeesküvés irányítja, amelynek befolyása alakítja a nemzetközi kapcsolatokat, és amelynek érdekeit az örökös konfliktusállapot fenntartása vagy a háború fenyegető kísértete szolgálja.

A jelentés megalkotása óta eltelt évek eseményei talán nem puszta véletlenek, hanem inkább egy szándékos, átfogó terv gyümölcsei, amelynek célja a hatalom megszilárdítása a háború és a béke kiszámított megrendezésével. Amint azt az Iron Mountain-i jelentés állítólag már évtizedekkel ezelőtt jelezte, ez nagyon is lehet egy olyan nagyszabású terv része, amelynek célja a társadalom átfogó uralma - egy olyan világrend folyamatos, aprólékos megtervezésének terve, amelyben az emberiséget néhány hatalmas ember szeszélyeinek vetik alá.” – Hogy mindez hogyan nézne ki a valóságban, erről olvashatunk Huxley Szép új világ és Orwell 1984 c. könyvében! A mindezt lehetővé tevő társadalommérnöki módszereket Asimov Alapítvány trilógiájából ismerhetjük meg. 

Az emberiség fejlődése, a társadalmi rendszerek átalakulása nem természetes, hanem mindvégig a háttérből irányított, megtervezett folyamat volt, mint a lelepleződött „világjárvány”? Hogyan lett Oroszországból SZU? Miért jött létre az ENSZ? Hogyan lettek, és miért az európai, ázsiai, afrikai nemzetállamokból „Uniók”? Hogyan akarják most az arab államokat is térdre kényszeríteni egy harmadik nagy háborúval? A mára már uralkodóvá vált pszichopata elit szerint az egész Föld feletti uralmat és a „Világbékét” csak az eddigi legnagyobb: a civilizációk háborúja hozhatja el. De az emberek tömeges öntudatra ébredése megakadályozhatja a TERV kivitelezését. Forrás

A most zajló ukrajnai és az izraeli-palesztin háború is ezért lettek kirobbantva! A teljes világuralomhoz előbb destabilizálni kell, majd legyőzni az ellenkező államokat bármilyen áron is! A neoliberálisok az EU- t új alapokra akarják helyezni- biztonsági, gazdasági téren, de ehhez egy új értékrend elfogadtatása szükséges. Az átalakítás vezéreleme a biztonság kérdése: ahogy az EU egy békés egységből egy háborús projektté válik, kénytelen lesz az alapvetéseit újrafogalmazni- eszerint halad tovább az EU politikája. Az átalakuláshoz ezért kell egy háború! A csatlakozási feltételeket és alapszabályt csak így lehet újratárgyalni, ennek módja a szabályok átírása, az egyhangú döntések eltörlése a külpolitikában.

Erről, a migrációról, és a háborús projekt ránk vonatkozó következményeiről, az esélyek latolgatásáról beszél dr Hossó Andrea közgazdász:

Hosso Andrea elemzése: Hatalom és kontroll, mi az EU bővítés valódi célja? Miért lett egy békére irányuló nemzetközi együttműködésből egy háborús Birodalom?Ám a globalisták olyan ellenállással találták szembe magukat amire nem számítottak! A magyar érdek ebben a helyzetben a semlegesség, a saját gazdaság építése, senki birodalmi érdekeit nem szabad kiszolgálni alattvalóként!

Hossó Andrea: Transzatlanti uralkodó körök: társadalmi összeroppanás közeleghet?

Hossó Andrea: dolgoznak rajta hogy éhezzünk.


Földi László: Blinken bevallotta mi az USA valódi célja a világgal -Erdogannak, és az araboknak el kell döntenie, a muzulmán, vagy a nyugati világot fogadja el sajátjaként. Biden kijelentette, hogy az USA-nak kell az élére állnia az Oroszországból és Kínából eredő fenyegetések megszüntetésének. A fenyegetés nem katonai, hanem a dollár elhagyása és annak gazdasági következményei. Ki döntheti el a „nemzetközi jog” alapján, ki a diktátor, ki a terrorállam? Kik írták a nemzetközi jogot, és milyen érdekek védelmében? A NATO segítségével gazdasági hódítást visz végbe az USA azzal, ahogy az ukrajnai háború okán elvágta Európát az olcsó energiától, alapanyagoktól, és ezáltal a fejlődéstől.