Header Ads Widget

Patrubány Miklós: „A magyarság őrlődése a hazugság korszakában” című, videóra vett előadásához: – néhány ókori idézet IGAZSÁGSZERETŐ őseinkről, a szkítákról.Anonymus (Gesta Hungarorum): …a több népből álló ázsiai szkítákat, tehát a szakákat elsősorban az ókori történészek: Hérodotosz, Megaszthenész, Pliny, Ptolemaiosz, Arrian, majd Strabon említik műveikben, így meglehetősen sok adatunk van róluk.

Hérodotosz (i.e. 440): …Ez a nyugat-eurázsiai síkságot évezredek óta lakó nagy nép… kiemelkedően magas, rendkívüli jelentőségű tudással és gazdagsággal bírt.

Thukydides (i.e. 431): „A szkítákkal egyetlen európai nép sem állhatja ki az összehasonlítást, sőt még Ázsiában sincs egyetlen nemzet sem, aki megmérkőzhetne velük, ha összefognak.”

Justinus: „A skythák nemzetét mindig igen réginek tartották.”  „Az egyiptomiak mindig a skythákat tartották régebbieknek.”  „A skythák a rómaiak fegyvereiről csak hallottak, de nem érezték azokat. Úgy a fáradalmakhoz, mint a háborúhoz hozzáedzett nemzet volt a skytha; testi erejük mérhetetlen. Semmi olyat nem szerez, aminek elvesztésétől féljen. Ha győznek, semmit sem kívánnak a dicsőségen kívül.”

Curtius: „A skythák észjárása nem faragatlan vagy csiszolatlan, mint a többi barbároké.”  „A skytha abiusokról mondja: „Annyi bizonyos, hogy nagyon igazságosak voltak, tartózkodtak a fegyveres cselekvéstől, kivéve, ha megtámadták őket.”

Maximus Tyrius: „A skytha nép vitéz.” „A skytha nép szabad.” „Jött a görögökhöz a skythák földjéről egy bölcs férfi az ottani barbárok közül, sem szószaporító, sem csevegő bölcsességgel, hanem elve volt: szabados életmód, józan ész, rövid és találó beszéd.”

Laertius Diogenes: „Midőn szabadon beszélt valaki, azt mondták, róla, hogy a skytha beszédmódot utánozza.”

„Amacharsis skytha bölcs arra a kérdésre, hogy micsoda a jó is, rossz is az emberben, így felelt: „A nyelv.” Ő állította azt is, hogy jobb egy sokat érő baráttal bírni, mint a sok semmirevalóval.”

Aeschylus elnevezése a skythákról: –  „a jótörvényű skythák.”

Scymnus írja a pásztor skythákról, hogy közülük senki sem bánt „semminemű állatot s igavonó barmot.” „Tejjel táplálkoznak.” „„Úgy élnek, hogy mindnyájuk birtoka és összes vagyona közös.”

Strabo (Kr. e. 66. –  Kr. u. 24.) írja a skythákról, hogy igen egyszerű gondolkodásúak, azaz őszintén becsületesek és a legkevésbé sem ármányos észjárásúak voltak, nálunk sokkal szerényebb igényűek is, és kevesebbel megelégedők. De azért nagyhírű filozófusaik voltak, akik… nagy becsületben éltek, mert honfitársaiknak barátságos, romlatlan és igazságos jellemet tanúsítottak. „A skythák jeles és igazságos emberek... nem ismernek jövedelemtakarítást, sem szatócskodást, kivéve az árucserét.” „Anarcharsis és Abaris skytha bölcsek a könnyedség, tökély és igazság nemzeti jellegét tüntették föl.”

Ephorus: „A bölcs Anacharsis a nagyon istenfélő pásztor skytháktól származott.” „a skythák a legigazságosabb erkölcsökben élnek.”

Xenephon írja az abius skythákról, hogy „Ázsiában laknak, saját törvényeik szerint élnek, leginkább szegénységük és igazságuk miatt tünnek ki.”

Homeros az abiusoknak nevezett skythákat a legigazságosabb embereknek mondja. Más helyen: „A tejevő skythák a legigazságosabb emberek.”

(…Az ókorban feljegyezték a szkíták számos korszakalkotó találmáányát is…)

Antonio Bonfini (1427-1502): …az igazságot nem törvénykönyvből ismerik, hanem a természet oltotta beléjük. A lopást tartják a legsúlyosabb bűnnek, mert barmaikat és élelmiszerüket fedél és kerítés nélkül tartják, midőn az erdőkben kóborolnak; ha lopni szabad volna, nem tudnának fennmaradni; a máséra nem vágyakoznak, megelégednek a magukéval; aranyat, ezüstöt nem kívánnak. Egyébként kiegyensúlyozottak, mértékletesek, természettől fogva becsületesek… Joggal dicséri tehát őket oly nagyon Homérosz.

Werbőczy István (1458 körül-1541): A szittya földnek széle-hossza igen nagy. Az embereket meg, akik rajta laknak, közönségesen dentü-mogyeroknak nevezik a mai napig, és soha semmiféle uralkodó hatalmának az igáját nem viselték. A szcítiaiak ugyanis jó régi népek…

(…és így tovább az „Emberek aranyban” című, az Eurázsiában talált szkíta kincseket bemutató kiállítás ismertető szövegeiből.)MVSZ Sajtószolgálat

11291/230716


 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK 


Ősnyelvünk és a lehazudott történelmünk! https://www.napitema.com/2014/05/osnyelvunk-es-lehazudott-tortenelmunk.html

A szkíta nép a magyar nép őse! https://www.napitema.com/2016/07/milyen-titkokat-oriz-vatikan-magyarsag.html