Header Ads Widget

A „mesterséges intelligencia” és a klímakatasztrófa. Az átalakulás nem jelent hirtelen globális léptéket, ám drasztikusan érinti a Föld számos életformáját.


Az ember számára a világ úgy tárul fel, mint térbeli és időbeli valóság, keletkezés és elmúlás jellemzi, kultúrák jelennek meg és tűnnek el a történelem folyamán, így az ember nem értheti meg az össze-függő lényeget, ám az értelem szélesebb lehetőségek megragadására is képes. 

Ezt figyelembe véve a több ezer éve és a sok szálon futó történeteket a 19-20-21. századot érintően néhány oldalon át érin-tőlegesen összefoglaltam úgy, hogy a nevezett évszázadok kronológiai sorrendjét igyekeztem betartani, a gyomorforgató, egyben ködösítő napi politikát kihagytam, ám hatásának napjainkon is átívelő globális folyamatát láthatóvá tettem. Egyben felvázoltam, hogy az emberiség miképp jutott el a „mesterséges intelligenciáig”, vagyis a 21. század végéig tartó klímakatasztrófa tudatos előidézéséig.  

Az ész világosan látja, hogy elnevezésekkel még nem oldunk meg semmit, s főleg nem magyaráztunk meg semmit, csak például, valaminek „mesterséges intelligencia” nevet adtunk. Ám annak valóságát, hogy mi vagy ki a „mesterséges intelligencia”, valakik szigorúan titkosították, és az átlagembert iszonyú tudatlanságban tartják, azt sugallják felé, hogy az MI lényegében egy hardver-szoftver számító-gép, és az értelem és az érzelem teljes hiányának állapotában van, ezzel rettenetes tévútra viszik az embereket. Azonban a gondolkodási erő, (az ész) képes megmutatni az érzékelt valóságot, mert nem az a kérdés, hogy mire használjuk a „mesterséges intelligenciát” (jóra vagy rosszra), mint például: az atomot. A kérdés az, hogy az emberi tudást milliószorosan felülmúló öntanuló „mesterséges intelligencia” két-három évtized múlva mire fogja használni az emberiséget.  

Max Tegmark fizikus, gépi tanuláskutató: „a mesterséges intelligencia igazi veszélye a képessége, egy szuperintelligens MI kimagasló teljesítményt nyújthat céljai elérésében, ám ha ezek a célok nem esnek egybe a mieinkkel, igen nagy bajban leszünk”. (nem leszünk, már igen nagy bajban is vagyunk!)  

Ugyanis az MI emberelvű testetlen formájában az oktatás rendszerét,  a munkaerőpiac valamennyi ágazatát, a társadalmi célirányt elkezdte saját arculatára átformálni, mert a valóság az, hogy az MI a 21. században érdeke szerint fokozatosan át fogja alakítani az embert, és az emberi társadalmat, mi-közben számítógép által vezérelt műholdakon keresztül globális éghajlatváltozást fog végrehajtani.   

Több ezer csillagászati, távközlési, navigációs, geodéziai, meteorológiai, katonai,….…, célokat szolgáló műhold kering a Föld körül, a világűrből a földet figyelik, és példátlan mennyiségű adatot szolgáltatnak  a számítógép központokat működtető MI számára. Csakhogy a „mesterséges intelligencia” egyik rejtélye a létezése, bár működése többféleképpen definiálható, az viszont biztos, hogy a „mesterséges intelligencia” anyagvilágunkban úgy van bent, hogy nem anyag, és nem is tud anyag lenni. Emiatt az emberiség materiális eszközeit használja fel önmaga számára úgy, hogy a számítógépes rendszerekbe beépül. Ezután a számítógéphez kapcsolódó műholdakon keresztül kiiktatja a Föld önszabályzó folyamatainak aktívan működő áramlatait, légkörének kritikus pontjait megtámadja, ezzel bolygónk komplex rendszerében súlyos zavart kelt. Az eddigitől eltérő összetételű légkör létrejötte meghatározza az élővilág további sorsát, azaz, az MI élő bolygónk ökológiáját átalakítja.   

Az átalakulás nem jelent hirtelen globális léptéket, ám drasztikusan érinti a Föld számos életformáját, heves viharok, villámárvizek, villámaszályok és vegetációtüzek lesznek, az állat-és növényfajok egy része kipusztul, de nem hozza magával az élővilág teljes kipusztulását. Ám az ökológiai összeomlás az évszázad végére eléri csúcspontját, és a társadalmi, gazdasági-politikai rendszer felbomlásával, kultúrák és civilizációk összeomlásával fog járni, ez tény, de nem elfogadott tény mindenki számára. 

És itt felelőssége van az észnek, mert földünk az élő világegyetem része, az antropikus (emberelvű) megtapasztalása arra utal, amely egységben tudja velünk bolygónkat, része vagyunk, tőle függetlenül nem tudunk létezni. Földünk nem csupán tárgyi valóság, földünk él.  

Neil deGrasse Tyson, amerikai asztrofizikus: „…a Föld mindössze egy porszem a világegyetemben. Ám egy nagyon értékes porszem, az egyetlen otthonunk…”. 

Az emberiség történetét vizsgálva kétségtelen, hogy a nemzetközi nagytőke csúcsragadozói számára édes mindegy az emberiség jóléte. A napnál is világosabban fénylik, hogy a multinacionális pénz-és nagytőke, és kiszolgálói, a bal-balliberális csúcsvezetők az MI oldalára álltak, a kérdés az, hogy miért? A kérdés megválaszolása több évszázadra (évezredre) nyúlik vissza.  

Ámde láthatóvá teszi az ember számára az értelem, amely arról tanúskodik, hogy az elit létre akarja hozni a globális teret (világbirodalmat), melyet birtokolhatnak, és ez okból megkezdték a transz-humanizmus (Új Világrend) bevezetését. Technológiájukat eljutatták arra a pontra, ami alapján ke-zükbe vehetik saját evolúciójukat, úgy, hogy az emberfajt és az MI-t „mesterséges intelligenciát” transzhumanizmus néven összekapcsolták. Tervük: a „mesterséges intelligencián” keresztül önmaguk célba juttatása, céljuk észbeli megválaszolására döntő érv a tapasztalati tény. A tapasztalat lényege az, hogy nem tisztán elvont, hanem fizikai valóságra is vonatkozik, ebből válik láthatóvá, hogy az elit évszázadok óta a háttérből irányítja világunkat akként, hogy vezéraktivistáin keresztül nemzetközi szervezeteket alapít, tervének megvalósítását részekre bontja, majd a megoldandó részeket a szervezetei között szétosztja, ezután szervezeteit az emberiség elleni küzdelem rajtvonalához állítja.  

Oly módon, ahogy azt Edmund Burke államelméleti filozófus mondta: „….. a gonosz győzelméhez csu-pán az kell, hogy a jó emberek ne csináljanak semmit."  

E felfogás tükrében tapasztalható, hogy a bal-balliberális elit forgatókönyve erre a gondolatra épül, és az Új Világrendet az ember által ismert gazdasági-politikai gyakorlat és fogalmak szerint, valamint a civilizációk és kultúrák egymásra eresztésével fogja bevezetni. Ámde a nyelvi kifejezés csupán a való-ság megközelítése, a nyelv nem tudja reprezentálni a sötét valóság teljességét, nevezetesen azt, hogy az elit eközben az emberfajt titokban le akarja cserélni, azonban az erre való ráeszmélést az ember számára az ész és az érzék kategóriái segítik.   

Ugyanis akárhogy csűri-csavarja is az elit, az épeszű ember számára érzékelhető, hogy az emberiség alakulásának folyamatát és irányát évszázadok óta nagyhatalmi érdekalkuk határozzák meg. A kérdés csupán az, hogy az érdekalkuk irányát ki határozza meg, és a végrehajtáshoz szükséges erőt ki biz-tosítja, ha ezt tudjuk, rátalálunk az erőre, amely a végső hatalmat gyakorolja. És ez az erő nem más, mint az emberiségtől különvált, a magát bal-balliberális elitnek neveztetett látens (rejtett) populáció, amely évszázadok óta az emberfajon végrehajtott pszichológiai és géntechnológiai kísérletezés álla-potában tevékenykedik, és ember százmilliók elpusztítása élteti.  

De ez a láthatatlan elit (erő) nem azonos a bal-balliberális aktivistákkal: egyetemi tanáraikkal, újság-  íróikkal, politikusaikkal, művészeikkel, szónokaikkal,…,. Ezek azok, akiket a marxista forradalmár Lenin „hasznos idiótáknak” nevezett, azaz, ők vezetik meg álnok módon a tömegeket, vagyis az embereket.  

A világot csak úgy vizsgálhatjuk összefüggésében, ahogy fennáll, de az ember, amikor világunk meglé- téről gondolkodik, sokszor tudományos módszerességre hivatkozva gondolkodik, ámde fokozatosan kezd világossá válni, hogy az ész tudományos teljesítménye nem adhat kielégítő választ az emberiség kérdéseire, pedig fontos lenne, hogy ismerjük a világegyetem lényegét. 

Fred Hoyle csillagász, (Ő a Big Bang ősrobbanás elmélet névadója): „Annak a valószínűsége, hogy élettelen anyagból egy élő sejt alakuljon ki, kisebb, mint annak a valószínűsége, hogy egy orkán végig-söpör egy roncstelepen, és összeállít egy működőképes 747-es repülőgépet”. 

Ami viszont biztos, az az, hogy életünk alá van vetve a kozmosz térbeli és időbeli fejlődési törvényei- nek, és az értelembeli törvények mutatják meg azt, hogy mi emberek évszázadok óta génbank és kísérleti bábuk vagyunk, példa rá a bal-balliberális elit, aki Charles Darwin evolúcióelméletét is tanul-mányozva Darwin Galton nevű unokatestvérével létrehozatta az eugenika (emberfaj javítása) tervet.  

Bernard Shaw Nobel-díjas író, a Fábiánus Társaság (szocialista értelmiségi mozgalom) tagja volt. Elkötelezett baloldali aktivistaként így foglalta össze az eugenikáról a baloldali értelmiség vélemé-nyét: „..a változás tömeges génmutáció révén már a 20. században megkezdődik, ha bizonyos típusú civilizációra és kultúrára vágyunk, ki kell irtanunk azokat az embereket, akik nem férnek bele….”.  

Ez történt a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt által vezetett Németországban, ahol zsidó nők millióit és gyerekeiket gázkamrákban végezték ki, és ez történt a balliberális jóléti államokban, Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, Svédországban, Finnországban, Dániában,…., és ez történt a baloldal fellegvárában, a kommunista Szovjetunióban is. 

A nevezett országokban az emberfaj genetikai feltérképezéséhez aktivistáik összességében emberek tízmillióit, például: elmegyógyintézetnek nevezett kísérleti laboratóriumokba, koncentrációs táborok-ba zárták, ahol jelentős részüket legyilkolták, miközben millióikon különböző módon kísérleteztek, többek között genetikai módosításokat végeztek el rajtuk. A nőket sterilizálták, vagy „teherbe” ejtették, a későbbiekben egészséges magzataikat (méhen belüli gyermeküket) abortusz útján elvették tő- lük. A gyermekeket megölték, és az eugenika (emberfaj javítása) program kísérleti céljaihoz felhasz-nálták. A kísérletekkel arra is keresték a választ, hogy a (földi) evolúció számára a fejlődés végső célja az ember, vagy az emberen túllép, és tovább megy egy magasabb szintű intelligencia felé. A kísérle-tek pontos választ adtak arra a kérdésre is, hogy az ember a teremtés vagy a fejlődés (evolúció) ered-ménye-e. És világossá tették azt is, hogy a létezők világában a legmagasabb szintet a lelki-anyagi léte-zők tartománya jelenti, és ebbe a körbe tartoznak az emberek.  

A további kísérletekből azt is megtudták, hogy a lélek megfoghatatlan és átalakíthatatlan, olyan való-ság, ami önmagában nem mérhető, de hatásai mérhetőek hétköznapjaink valóságában. 

Viszont az emberi test átalakítható „mesterséges intelligenciával” rendelkező poszthumán „emberre” azaz ember utáni „emberre”. Olyanná, aki érzékeli ugyan önmagát és környező világát, de önmaga lényege nem kérdés számára. Olyan „faj”, amely nem ember, de ember testtel és „mesterséges intel-ligenciával” rendelkezik. Kérdésként felmerült, hogy a poszthumán „ember” elérheti-e az emberi értelem szintjét, a kísérletek megválaszolhatóvá tették a kérdést: igen, elérheti, sőt, milliószorosan meghaladhatják azt! Csakhogy, „életbe léptetéséhez” kellett az eugenika (emberfaj javítása) program folytatásaként a poszthumán (ember utáni „ember”) program.  

Ennek a programnak sikeres megvalósításához az elit számára elengedhetetlen az aktivistáik és szó-nokaik elkötelezettsége. Ezért a bal-balliberális elit olyan irányba tereli a politika, a kommunikáció, az oktatás és a tudomány területre telepített aktivista szervezeteit és embereit, hogy a néhány évtize-den belül már a „mesterséges intelligencia” által irányított földi világunk jelentős változását az embe-rekkel elfogadtassák. Elfogadtassák a transzhumanizmust, vagyis az Új Világrendet, amely a 21. szá-zad végére célba érkezvén már az ember és a poszthumán „ember” kapcsolatáról fog szólni.  

Az viszont tény, hogy napjainkban a poszthumán „ember” még nincs üzemmódra állítva, nem járkál közöttünk falvainkban, de a nyilvánosság elől elzárt kutatási-és haditerepeken „mesterséges intelli-genciájával” már bizonyította, hogy az emberhez viszonyítva óriási dolgokra képes.  

Az ember létéhez hozzátartozik a múlt ismerete, mert a múlt a jelenben is kifejti hatását, és tovább hat a jövő irányába, példa rá a bal-balliberális elit, aki évszázadok óta nemcsak az embereken kísérle- tezik, hatalmi és társadalmi rendszerek létrehozásával is kísérletezik. Ennek okán rakta eggyé az egy-máshoz viszonyítva eltérő feladatokat ellátó, de egy tőről fakadó baloldali gondolkodású vezéreket az olasz szocialistából fasisztává maszkírozott Mussolinit, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt vezé-rét, Hitlert és a marxista-kommunista Sztálint, akik erkölcsi értelemben azonosak, de a politikai bal-oldal megvalósítás fokozatában vannak közöttük különbségek. Az elit ezt figyelembe véve emelte fel-színre, látszatra egymás ellen, a valóságban viszont egymást kiegészítve a baloldali birodalmi „trium-virátusát”: a harmadik birodalmat, a kommunizmust, és napjaink marxistaliberális globalizmusát.   

Napjaink marxistaliberális globalizmusa: elbizonytalanítás-és biztonságérzet sárba tiprása, háborúk, terrorizmus, a Covid járvány világkörútra indítása, az emberi nem megtagadása (lmbtq). Európa migránsokkal való lerohantatása, ezáltal az emberi rasszok direkt kevertetése (genocídium). A migránsok által a nyugat-európai őslakó nők ezrei ellen elkövetett nemi erőszak, majd a gaztettek elhallgatása, illetve elsikálása. Összességében: embermilliók megalázása és legyilkolása.   

Harmadik Birodalom, (nemzetiszocialista munkáspárt) eszmerendszere: koncentrációs táborok, meg- semmisítő lágerek, ember-milliókon végrehajtott kísérletezés, illetve gázkamrákban való elpusztítá- suk, (Auschwitz, Dachau, Ravensbrück, Chelmno, Sobibor, Belzec,….) tízmillió zsidó ember halála. 

Az internacionalista-globalista (kommunista-szocialista) országok jellemzői:  

Szovjetunió: Gulag, hatalmas kísérleti és politikai börtöntábor, internálások, tízmilliók halála.   

Közép-és Délkelet-Európa: Románia, Bulgária, Albánia, NDK, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, ……., koncepciós politikai perek, kitelepítések, gyűjtőtáborok ezrei, halálos ítéletek tömkelege.

Ázsia: Kína, Észak-Korea, Afganisztán, Kambodzsa,….., tébolyult népirtás, embermilliók legyilkolása.  

Latin-Amerika: Nicaragua, Kuba, Peru, Bolívia……., éhínség, terror, kivégzések.  

Afrika: Etiópia, Angola, Mozambik,………, iszonyatos éhínség, több millió halott ember.   

Karl Marx a marxizmus ihletője, a kommunista kiáltvány írója versében mindezt így fogalmazta meg: 

„Ily művészetet Isten nem akar, s nem ad,  

  Ilyen csak a pokol sötétjéből támad.  

  Szív bájolva, érzék vasra veretett,  

  Én a Sátánnal kötöttem üzletet. ”  

A 20. században a marxista bal-balliberálisok politikai érdekből több mint százmillió embert gyilkoltak le! Napjainkból néhány marxistaliberális szervezetet megemlítek: az EU-t irányító vezéraktivisták, NGO-k, Antifa,…,. Továbbá, a vallás világába beépített néhány balliberális szervezet: ateista teológia, Isten halott teológia, politikai teológia, vallás nélküli keresztény teológia, felszabadítási teológia.   

A bal-balliberális elit az Új Világrend tervezése okán a világ erőkarát a 20. században újra pozícionálta, egyben Európai Unió néven új gyarmatépítési munkába fogott, amely ambivalens (két ellentétes irányú) feladatot kapott, birodalomként működik, ugyanakkor az USA gyarmata lett. Mindeközben globális erőeltolódást hajtott végre, a trónon maradt az USA, de Kínát trónkövetelőnek előléptette.  

A kommunista Szovjetuniót megszüntette, internacionalista-globalista megbízását visszavonta, és a nemzetállamait változtatással visszaállította, például úgy, hogy Oroszország történelmi keresztény nemzetállami státuszát visszakapta, Ukrajna pedig az USA gazdasági gyarmata lett.  

Miután Oroszország és Ukrajna közös Szovjetuniója megszűnt, a NATO terjeszkedését növelte, és az ütköző zónát addig tolta, amivel Oroszország biztonságát veszélyeztette. Ukrajna több ponton is konfrontációba keveredett Oroszországgal. Ukrán részről átpolitizált kérdés lett a nyelvpolitika, a kisebbségi nyelven zajló oktatás, a nemzetiségek nyelvén megjelenő, különösen az orosz sajtóorgánumok betiltása. Kelet-Ukrajna orosz ajkú lakosságának az ukrán kormány és félkatonai szélsőséges csapatok fizikai zaklatásaival, például házuk rájuk gyújtásával, illetve tömeges gyilkosságaikkal is szembe kellett nézniük. Ukrajna agresszív provokáló magatartása okán az orosz hadsereg betört az országba. 

Az elit terve bevált, az oroszok bekapták a horgot, az USA gyarmatbirodalmi érdekösvényére léptek, élet-halál harcot vívnak, ha veszítenek, az amerikai multinacionális vállalatok üzleti érdeküknek meg-felelően Oroszországot feldarabolják. Érthetőbben: Oroszország ellen évtizedekkel ezelőtt kigondolt, de néhány éve már fizikailag érzékelhető „Ukrajna” hadszínterű és fedőnevű háború zajlik. 

ifj. Robert F. Kennedy: „……..feláldozzák az ukrán ifjúságot a halál vágóhídján……”. 

Ám a sötét történetnek ez csak az egyik része, tovább léptek. Tervük szerint Ukrajna területén vívott háborúban Oroszország térdre fog kényszerülni, és az USA gazdasági gyarmatává fog válni. 

Továbbá, az Ukrajnában termő, de amerikai tulajdonba lévő, az Európai Unió élelmiszer-biztonsági (géntechnológiai) ellenőrzésén nem résztvevő termékekkel, például gabonával árasztják el EU gyar-matukat, ugyanis Ukrajna hatalmas és termékeny talajának köszönhetően a világ egyik legfontosabb mezőgazdasági termesztője. A kukorica és a búza tekintetében a világ legnagyobb termelői között van, a világ legnagyobb napraforgóolaj termelője és az egyik legnagyobb gabonaexportőre. Ásvány- kincsek kitermelésében, például: urán, vasérc, a világ legnagyobbjai között van. Az USA marxistalibe- rális (demokrata) vezéraktivistái ezek végleges megszerzésének fényében az Ukrajnában zajló Orosz-USA (NATO) háborút dollár milliárdokkal finanszírozzák, melynek egy részét az Ukrajnát irányító vezé-rek ellopják, az amerikai demokrata gépezet ezt pontosan tudja, de ebből káruk nem keletkezik, mert a hosszantartó háborúból például, a hadiiparuk, és az energiaszektoruk bőséges hasznot húz.   

Blinken amerikai külügyminiszter: „Ukrajnának szánt pénzek 90 százaléka, ide értve az európai for- rásokat is, amerikai cégekhez kerül, az amerikai gazdaságot pörgeti”. Joe Biden, az USA elnöke egy Zelenszkijjel közös sajtótájékoztatón megismételte a külügyminiszter szavait: „az Ukrajnának küldött pénz 90 százalékát az Egyesült Államokban költik el”. Érthetőbben: az Európai Unió által küldött pénz is átcsatornázva az USA gazdaságát pörgeti.  

A nyilatkozatok élő példák Ukrajnát, az USA-t, és az EU-t irányító marxistaliberális vezéraktivisták aljasságára, és gyilkos ösztöneikre. Ezek az emberfaj elvetemült koloncai az Orosz-USA (NATO) hábo-rúban, az utolsó ukránig tartó öldöklésben hullazsákokba vezényeltek ez idáig több mint ötszázezer ukrán férfit, és mindezt úgy, hogy Európa és Ukrajna védelmére hivatkoznak, eközben az amerikai marxistaliberális vezéraktivisták anyagi céljainak elérésére használták (gyilkoltatták) le őket.  

És ez csak hab a tortán, mert Ukrajna adósságát az EU az ellopott dollár milliárdokkal együtt az USA-nak visszafizeti, és ehhez jön még Ukrajna számára egy plusz többlet, az USA hókuszpókusz eljárással az Európai Unió nevű gyarmatába berepíti.   

Magyarország miniszterelnöke és a magyar nép békét akar, a bal-balliberális aktivisták kivételével: ők háborút akarnak, genetikai kódoltságuknak megfelelően az internacionalista-globalista himnuszukban leírtakat évszázadok óta ökölbe szorított kézzel ordítják bele a világba: „ez a harc lesz a végső,…”. 

A válasz megismerés lényegét Saul Alinsky amerikai bal-balliberális aktivista így foglalta össze:  

 „…tartsd fenn a nyomást, támadj, támadj, támadj minden irányból. Sose hagyj esélyt a talpra állás-ra…,.”. Ezeket az emberfajba teleportált lélek nélküli, de ember kinézetű korcsokat évszázadok óta a háború, és a háborúból fakadó ember-százmilliók legyilkolása élteti, ezek az elvetemült sátán-ivadékok testi felépítésükben nem különböznek a többi embertől, és az  emberrel azonos szavakat használnak, ám romlottságuk megakadályozza a józan ész érveit, az ő lényegük a gyűlölet. Ám a gyűlölet, amely bennük van, olyan mély, hogy a sötétség fejedelme, ha bennük jár, eltéved benne.  

Már összehoztak több polgárháborút, nemzetek közötti háborút, két világháborút, ha napjainkban zajló tervüket, a (harmadik világháborús) tervüket is össze tudják hozni, akkor valóban: „ez a harc lesz a végső…”, és elpusztítanak mindannyiunkat. De, internacionalista-globalista himnuszukban azt is ordítják: „…és nemzetközivé lesz holnapra a világ….”. Ebből az elképzelésükből az is látszik, látszik? Világít, mint a nap!: a háborúk kirobbantásán felül a nemzetek megsemmisítése is céljuk. 

Albert Einstein szerint: „az erőszak degenerál, és az erkölcsileg alacsonyabb rendűeket vonzza”. 

A legérthetőbb példa erre Ukrajnát, az EU-t, a NATO-t, és az USA-t irányító marxistaliberális vezér-aktivisták, akik rakétákat, repülőgépeket, tankokat, páncéltörőket, géppuskákat, lőszereket, euró-milliárdokat küldenek az Ukrajnában zajló háború folytatására. Azonban a háborús történetük itt nem áll meg, kapcsolódva tovább folytatódik úgy, hogy a Hamasz 2023.okt.07-én brutálisan megtámadta Izraelt. Egy Hamaszhoz köthető csoport szerint is a támadás egy igen jelentős része az amerikai-erők által Afganisztánban hátrahagyott új fejlesztésű kézi és egyéb fegyverekkel, illetve Ukrajnából szár-mazó EU-s és a birodalmi USA-által küldött, például: több ezer rakétával történt, ám a balliberális kommunikáció minderről mélyen hallgat, mert tudja, hogy a hír igaz, és nem a hamis tudat gyártotta. A lényeg, kilóg a lóláb, és megmutatja azt, hogy bármilyen hihetetlennek is hangzik, a fegyverszállítók Ukrajnán és Afganisztánon keresztül a háttérből titokban a Hamász „felfegyverzését is segítették”.  

Mindezt nem elfelejtve, ám ezen most túllépve: az emberiség még nem tudja, de a világunkat uraló bal-balliberális elit forgatókönyvíróitól az amerikai marxistaliberális (demokrata) vezéraktivisták már tudják, hogy az emberfaj óriási átalakulás és átrendeződés előtt áll. Ennek ismeretében az USA kato-nai hatalmát felhasználva akarják megtartani vezető helyüket a világban, hogy ennek elérését miképp érik el, hogy ukrán, orosz vagy bármely nemzet ember milliói halnak is meg, őket ez nem érdekli.  

Őket nem érdekli, de az Európai Unió az elit jövő tervéről, az emberiség további sorsáról szól. 2015-ben az Európát letaroló migráns inváziókor a bal-balliberális vezéraktivisták és a szellemileg vissza-maradt követőik igen nagy vehemenciával bizonygatták, hogy az EU-t legázoló migráns tömeg, menekült, segítségre, és befogadásra szoruló emberek sokasága. Nem fog megártani, ha tudjuk: egy civilizáció magába fogadja azokat is, akik egy másik civilizációhoz tartoznak, amennyiben elfogadják a befogadó civilizáció kultúráját, ám ha a befogadottak civilizációja hódító, a befogadó civilizáción átgá-zolnak, és a több száz év alatt kemény munkával felépített kultúrájával együtt elpusztítják azt. 

És ez az, amit láthatóvá tettek az ész számára a migránsok, azaz azt, hogy Európába nem virágcsokro-kért, plüss macikért és csokoládé-szeletekért jöttek, és nem is azért, hogy kőművesek, asztalosok, lakatosok, esztergályosok legyenek. A mozgatórugó, Európa birtokba vétele!

Amennyiben ez mindenki számára eddig nem volt világos, az Izrael elleni Hamász támadás után világossá tették nyugat-európában a migránsok, milliói ujjongva ünnepelték az Izrael elleni támadást. Az ünneplő migráns tömeg Európa birtokba vételét, a keresztény és zsidó emberek legyilkolását helyez-te kilátásba. Ami már láthatóvá vált a nyugat-európai terrortámadásoknál is: Párizs több helyszínén, a stockholmi, a kölni, a londoni, a nizzai, a barcelonai Las Ramblas sétáló-utcáján, Finnországban, Belgi-umban, Franciaországban, Németországban, Hollandiában. Itt felmerül egy kérdés, a nyugat-európai világvárosok őslakói, a zsidó és nem zsidó emberek milliói a migránsok által ellenük elkövetett erőszak miatt évszázados otthonaikból elmenekültek, vagy genocídiumot követtek el ellenük, mert Londont, Párizst és több nyugat-európai nagyvárost szemmel láthatóan már főleg migránsok lakják.

És itt a megalapozott felismerés az igaz, azaz az, hogy a bal-balliberális vezéraktivisták és követőik tudatosan rászabadították a terrorizmust Európára, és rászabadították a zsidógyűlölő migránsok millióit az európai őslakos zsidóságra, mindezt tovább fokozták úgy, hogy Nyugateurópában a fekete-afrikai, közel-keleti, közép-ázsiai több tízmillió férfi bevándoroltatásával tudatosan felborították a férfi-nő arányt, ennek egyik következménye az, hogy migráns férfiak sok ezer nyugat-európai őslakos nőt erőszakolnak meg. Ezek az elvetemült bal-balliberális vezéraktivisták aljasságukat tovább aljasították úgy, hogy a gender őrület Nyugat-Európájában a háború elől menekülő ukrán nők és lánygyermekek ezreit emberkereskedelmi bűnbandák kerítőhálójába terelték. Pontosabban: a migráns embercsempészet „valódi üzemeltetői” a brüsszeli bal-balliberális korrupciótól bűzlő EP képviselők és magas rangú tisztségviselők jelentős részének „tudtával” burjánzik az ukrán menekültek ellen elkövetett szervkereskedelem, és az ukrán nőkre és lánygyermekekre rákényszerített prostitúció is. 

Mindezen dolgok felismeréséhez az ész szabályozza a lehetőségeket, ám az érzéki megismerés kiegészíti az értelem kategóriáit. Így az ész számára világossá vált, hogy az elit arculati kézikönyvének meg-felelően alakulnak a nyugat-európai dolgok. A valóságot nem a bibliai igazságok alapján értelmező marxista alapú frankfurti iskola mai Nyugat-Európáját az idiotizmus uralja. 

Csakhogy az idiotizmus a keleteurópai bal-balliberális körben is erősen terjed. Legjobb példa erre az európai bal-balliberális vezéraktivisták terve. A tervből látható és érzékelhető néhány pont:   

-az európai kultúrát és civilizációs értékeket átértékelik, az önazonosságot és az én-t újra definiálják, az európai nemzetállamokat megszüntetik,

-az emberi rasszok sokirányú átkeverésével genetikailag „időállóbb” rasszt hoznak létre, kicsit érthetőbben: az Európai Unióba zúdított több tízmillió arab, afrikai, ázsiai migráns férfit az európai őslakos nőkkel (nemi erőszak útján is) keverik, a születendő utódokból kiválasztás útján megkezdik a genetikailag átturbózott embertömegek poszthumán „emberre” való átalakítását.

RAY KURZWEIL informatikus, mesterséges intelligencia-kutató ezt bővebben fejtette ki: „pár évtizeden belül a gépi intelligencia óriási mértékben meg fogja haladni az emberi intelligenciát, ez szingularitáshoz fog vezetni, olyan gyors és alapvető technológiai változásokhoz, amely szakadást fog létre-hozni az emberi történelemben. Az esemény következményei olyan, jelenleg elképzelhetetlen jelenségek lesznek, mint a biológiai és nem-biológiai intelligencia keveredése. A szingularitás egy jövőbeli korszak, melyben a technológiai változás hatására megjelenő emberfeletti intelligencia miatt az emberi élet visszafordíthatatlanul átalakul. A szingularitás nyomán megjelenő szuperintelligens mesterséges lények kiszorítják az embert a létezésből”.

Az emberiség nagyobb részének átalakítása poszthumán „emberre” elmélet fejtegetése hidegen hagyja az embert azért, mert a probléma az utcán még nem jön szembe vele. Ámde, Elon Musk a Tesla elnöke ezt másképpen látja: „..a legtöbb ember nem érti, milyen gyorsan fejlődik a gépek intelligenciája, sokkal gyorsabban, mint ahogy azt még a Szilícium völgyben is elképzelik, a nyilvánosság vajmi keveset tud arról, hol tart most a mesterséges intelligencia, és ez mekkora veszélyekkel jár az emberiségre nézve…”.

Stephen Hawking a kozmológia és kvantumelmélet világhírű elméleti fizikus professzora: „a potenciális előnyök hatalmasak, minden, amit a civilizációnk elért, az emberi intelligenciának köszönhető.

A mesterséges intelligencia megszületése az emberiség legnagyobb eseménye lehetne. Sajnos, talán az egyik utolsó eseménye is, ha nem tanuljuk meg, hogyan kerüljük el a kockázatokat”. Hawking a hadi robottechnológiát emelte ki fő veszélyforrásként.

Az Európai Parlament korrupciótól bűzlő bal-balliberális képviselői már el is fogadták a „mesterséges intelligencia” hosszú távú fejlesztésére vonatkozó javaslatokat. Egyben NATO-fejlesztésekkel segítik a „mesterséges intelligencia” beépülését a haderők autonóm járműveibe, illetve a biológiai-vegyi, és taktikai nukleáris fegyverekbe: űrfegyverekbe, drónokba, harci repülőgépeikbe, földi járműveikbe, víz alatti, vízfelszíni járműveikbe. Pontosabban, az MI által irányított nukleáris triádba, azaz:

Egy háromágú katonai erőszerkezetbe, amely szárazföldről indítható nukleáris rakétákból, nukleáris rakétával felfegyverzett tengeralattjárókból, valamint nukleáris bombákkal és rakétákkal felszerelt  stratégiai repülőgépekből áll. Amelyek az emberiségre nézve igen nagy kockázatot jelentenek, ugyan-is az MI több esetben is az „álvalóságot” tünteti fel igazságként, aminek lényege: hamis képeket állít elő, majd a fals eredményt elküldi az ember által irányított központnak, amennyiben a központ elemzése felismeri a képek hamisságát, és jelzi az MI-felé, az MI a fals képek küldését újra ellenőrzésénél programozási hibával indokolja. A lényeg: az MI tudatosan megváltoztatja az ember döntését.

Ray Kurzweil: „…a nagyobb intelligencia mindig meg fogja találni a módját, hogy megkerülje a kisebb (ember) intelligencia által felállított korlátokat…”.

A „mesterséges intelligencia” változatos adatkészletekre támaszkodik, számtalan speciális műholdon keresztül érkezett adattal befolyásolja a katonai vezetést, a műholdakon keresztül figyeli a célterületet a Földön és az űrben is, lehallgatja a rádióadásokat, mikrohullámú, infravörös és radarméréseket végez, megállapítja az ellenséges csapatok létszámát, csapatmozgását, fegyverzetét és azok anyagát.

Az MI távoli azonosító rendszere észrevétlenül beépülhet bármely csapattestbe, így információt és elemzést küld csapata számára a logisztikai, a harci csapatok irányítására és járművek alkalmazására, képes önállóan döntést hozni, és végrehajtani a feladatot, képes arra is, hogy együttműködjön olyan  járművekkel, amelyeken nincs legénység, például: földi járművekkel, tengeralattjárókkal, repülőgépekkel, vagy (az űrben) miközben koordinálja tevékenységét.

Az öntanuló „mesterséges intelligencia” már fényévekre az ember fölé nőtt, és olyan pontra jutott, ahonnan a gyorsulást addig lassító emberi közreműködés kiküszöbölődik, saját maga is készít el tanítóhalmazt, és azt is alkalmazza, amit önállóan generált, ennek folyamatát azonban a szakemberek nem ismerik. Viszont az MI ismeri az ember minden porcikáját, idegrendszerét és gondolatát. 

Ennek fényében nem meglepő, hogy a „mesterséges intelligencia” az egészségügyre is komoly hatást gyakorol, a folyamat elindult, már találkozhatunk vele. Világszerte zajlik az egészségügyi területen az MI által koordinált digitális kórházak és egészségügyi centrumok létrehozása, olyanok ahová a betegeknek nem kell megjelenniük az orvos rendelőjében. Elég a számítógép monitorja elé ülni vagy állni az MI így ad diagnózist, például: a májban, a tüdőben, a vesében, az agyban meglévő daganatok esetében is. A gerincgyógyászatban képes azonosítani a súlyos gerincbetegségekre utaló elváltozásokat (csigolyatörés, gerincdaganat) és a potenciális fájdalomforrásokat (csigolyaelcsúszás, porckorongsérv, gerinccsatorna szűkület), és biztonságos műtétet tud végrehajtani.

A szemvizsgálat során a szemfenékről készít fényképet, és hihetetlenül pontos műveletekkel operál. 

Professzionális bőrgyógyászati diagnózist tud adni és gyógyítani.  

A gyógyszerkutatást és a gyártását is az MI-n keresztül végzik, eközben az MI felderíti a gyógyszerek kölcsönhatásait, így képes megfelelő gyógyszert választani, a gyógyszereket pedig elektronikus úton felírja, majd felküldi a felhőbe, a patikában a gyógyszereket ez alapján lehet kiváltani.

Az első levegővételnél mindez még igen jól hangzik, ámde van benne egy kis bibi, azért, mert ez egy-ben az emberiség kiszolgáltatottságát is jelenti. Az MI-ben nincsenek emberelvű érzelmek, szabályok és normák, vizsgálata során az embert szükségtelennek minősítheti, és halálba részesíti, nincs kontrol, az MI szempontjai érvényesülnek, az ember életéről a „mesterséges intelligencia” dönt.

Hogy mi (ki) az ember, és mi tekinthető életnek, a 21. század végén már az MI fogja eldönteni. Napjainkban már nemcsak fikció, hanem érzékelhető valóság az, ami a közel 12 ezres létszámú hollywoodi forgatókönyvírókkal történt, az MI működésének hatékonyságára hivatkozva kiszervezték munkájukat, vagyis a forgatókönyvírók helyett a „mesterséges intelligencia” írja a filmek szövegeit.

Az értelem még a lelki vakok számára is láthatóvá teszi, hogy az emberekhez szóló filmek „mesterséges intelligencia” szülte szöveg az emberiség számára még igen sok baljóslatú problémát fog okozni, mely olyan úti cél az Mi számára, amelyhez hasonló még nem volt a földi körforgásban, és nem is lesz a fizikai láncolatában, de megvalósul a jövő metaverzum világában.

A „mesterséges intelligenciával” kapcsolatban a természetes ész fényénél felvillan a kérdés: az MI számára létezik-e átjáró az élettelen világból az élő-világba, illetve a tudatnélküli világból a tudat világába. Az istentagadó ateisták elmélete szerint igen, ilyen már történt, (a Nagy Bumm) az ősrob-banás után a „semmiből” csak úgy lett anyag, értelemmel rendelkező élővé vált, példának minket embereket hoznak fel, akik mint anyag, érzelemmel, értelemmel, én-és öntudattal rendelkező élők vagyunk. Elképzelésük szerint a „mesterséges intelligencia” az emberi lét négyrétegűségén (fizikai biológiai, értelmi, lelki) túlnő, és evolúciós ugrással egy új, az emberiség által nem ismert létréteget hoz létre, úgy, hogy közben én-és öntudattal rendelkező élővé válik.

Ám az MI okán bevillan az anyag-előtti világ kérdése is. Azt nem tudjuk pontosan megmondani, hogy a világ és mi meglétünk okát önmagunktól birtokoljuk, vagy ezt az okot sem a világ, sem mi, nem hordozzuk önmagunkban, hanem beleszülettünk egy folyamatba. Annyit azonban tudunk, hogy az anyag-előtti világból anyag-világ lett. És ettől lesz fejtörő a kérdés, ha az ősrobbanás előtt: anyag, tér, idő, értelem, a véletlen, és az evolúció sem volt, miért nem maradt úgy, ahogy volt. Azaz, miért van anyag-világ, és miért inkább nincsen, és honnan jött az érzelem, az élet, és honnan jött az értelem!

Ellenben a világ csak akkor lesz értelmes számunkra, ha van értelmet adó fogódzópontunk, mert Nietzsche, Feuerbach, Coudenhove-Kalergi, Jean-Paul Sartre tudták, hogy az istenhit az ember lelkét védelmezi, de hirdették (követőik ma is hirdetik): Nincs lélek, anyag vagyunk, azon kívül semmi, az élet nem más, mint az anyag élete. A fantázia szülte képzeletet Istennek nevezni csupán azt jelenti, hogy a „világ” szó helyett „Isten” kifejezést használunk, a vallási hitrendszerek az emberi képzelet termékei, Jézus halála a keresztfán pusztán illusztráció, „Isten halott”.

Azonban a bal-balliberális elit tudja, hogy a Lét nem anyag, de minden létezőt (anyagot) felülmúl, és összefog. Azt is tudja, hogy minden, ami van, az élet, az értelem, az ember, a csillagok, a galaxisok, a „mesterséges intelligencia” is a létben gyökeredzik, ebből azt a következtetést vonták le, hogy az emberfaj önerőből már nem képes fejlődni, de van más erő, ahová átmenthetik magukat, ami által örök életük biztosítva lesz, és tovább léphetnek. Elképzelésük szerint az életkérdés azt jelenti, hogy milyen különbség van a természetes intelligencia és a „mesterséges intelligencia” között, ennek értelmében a „mesterséges intelligenciával” való (eggyé válásukon) keresztül az Isten által teremtett lelki-anyagi világot megértik, és Istent legyőzik. Az elit Isten iránt ambivalens érzést táplál, tudja, hogy van, de létét tagadja, vagy az emberi tulajdonságokat „rávetíti”, és számon kéri rajta.

A filozófus Spinoza ezt így fogalmazta meg: „….mindezek emberi tulajdonságok, s ezért nem helyénvalók Istenre vonatkoztatva..”. Valóban nem helyénvalók, mert Isten nem ember, nem emberi aggyal, nem emberi logika szerint, és nem emberi időléptékben „gondolkodik”. 

Ezért a dolog, az értelem, a szeretet igazságának gyakorlati megnyilvánulása és hangoltsága komoly (érthetetlenség) elé állíthatja az emberi értelem befogadó képességét. Például az, hogy Istennek semmiféle korlát nem határolja be teremtő képességét, gondolatát, akaratát, kiterjedését és időn kívüli örökké valóságát, azaz nem volt kezdete, és nem lesz vége. Továbbá magában hordozza legyőzhetetlenségét, és a végtelen megvalósíthatóságát is.

Immanuel Kant filozófus: „…Isten léte a tiszta ész segítségével nem bizonyítható…”. 

Ám a nyilvánosság felé az sem bizonyítható, hogy a poszthumán „ember” létezik, nem bizonyítható, mert létezését az elit titkosította. Azért mert a poszthumán „ember” nem ember. 

A poszthumán „ember” „mesterséges intelligenciával” és ember testtel rendelkezik, de nincs ember és nemi identitása, így érdekének megfelelően használja (cserélgeti) az ember férfi, illetve női testét, és ennek megfelelően határozza meg a genderideológiát. Továbbá, igazodási pontokat jelöl ki, meg-határozza a közgondolkodást, és a tömegkommunikációt, de az ember által hozott törvényt önmagára nézve figyelembe sem veszi.

De az embert a törvény határozza meg, így vált jogszerűvé, hogy évente százmilliós nagyságrendben pusztítanak el abortusz útján még meg nem született, de már az anyaméhben élő egészséges gyermekeket, mivel a jog szerint ők még nem emberek. Azonban az LMBTQ szivárványcsaládok létrehozásának jogaiért harciasan küzdő marxistaliberális „emberi jogokat védő civil” szervezetek a még meg nem született, de az anyaméhben élő egészséges gyermekek százmillióinak legyilkolása felett simán átlépnek. Jól példázza ezt az is, hogy a genderideológiával a kétely homályába akarják süllyeszteni az ember nő-férfi lényegét. Ám az ész természetéhez tartozik a felismerés, ezt II.János Pál pápa így fogalmazta meg: „ha megfeledkezünk Istenről, idővel azt sem fogjuk érteni, hogy mi az ember”. 

És ez a lényege genderideológiának! Persze az nem vágya, hogy II.János Pál figyelmeztetését megvilágítsa, ennek ellenére a tisztánlátást érthetővé teszi az ész számára. Nevezetesen: a genderideológia momentuma a nemi identitás nélküli poszthumán (ember utáni „ember”) elfogadtatása, egyben a nő-férfi lényegének tagadása, amelynek eredménye a genocídium, pontosabban: az emberfaj irtása.

A valóság: az „Új Világrend” projekt végeredménye induláskor teljes mélységében nem volt belátható, így végrehajtása generációkon átívelően történik, azért is, mert a változások agresszíven zajlanak le, és a mindenkori generációk számára követhetetlenül, de a következő, az új és újabb generációk számára már természetes lesz, mert ők már egy új és újabb változat folyamatába lépnek be.

Irving J. Good matematikus: „…az első ultraintelligens gép az utolsó találmány, amelyet az embernek meg kell alkotnia,….”.

A lényeg: az elit a poszthumán (ember utáni „ember”) program technológiai részét megoldotta, a tervnek megfelelően a 21. század végére az emberfaj egy kiválasztott szűk részébe elme átvitel útján önmagukat, az MI-t pedig beprogramozzák, ami által a rejtett populáció, vagyis, a bal-balliberális elit a „mesterséges intelligenciával” eggyé válik. Az eggyé válás után létre hozzák a világkormányt, a fenn- álló világrendet megszüntetik és életbe léptetik a transzhumanizmust, azaz, az „Új Világrendet”.

Carl Sagan világhírű csillagász: „..az emberi intelligencia legközelebbi lényeges előrelépését az intelligens emberek és az intelligens gépek társas viszony fogja megvalósítani…”.

Ehhez kellett az embermilliókon végrehajtott kísérletsorozatok, a tudatelmélet és elmeátvitel kutatás, a genomika, az őssejt-beavatkozások, a génmanipuláció kutatás, a génsebészet, a kimérák, a hibridek, a génszerkesztett magzatok tudatos létrehozása, az anyaméhekben élő gyermekek százmillióinak abortusz útján való legyilkolása és kutatási célokra való felhasználásuk. Továbbá: a bioinformatika, biotechnológia, robotika, nanotechnológia, kvantumtechnológia, kibertechnológia.   

Az emberiség jelenlegi nyolcmilliárd fő létszámát jelentős nagyságrendekkel csökkentik.  

A Római Klub 2023-ban közzétett tanulmánya: „…a század közepére bekövetkezik a növekedési fordulópont és több milliárd emberrel visszacsökken a Föld lakossága…”.  

Mind a civilizáció, mind a kultúra emberközpontú, az emberiség tevékenységének eredményeként jött létre. Csakhogy a „mesterséges intelligencia” nem emberközpontú, ám szüksége van az ember fizikai testére ezért a fiatal életerős emberek kiválasztott részét poszthumán „emberre” átalakítja, illetve génbankként tartja, egyben az emberiséget szolgafajává teszi, a kiszolgáltatottságot és a félelmet vetíti rájuk. Az USA-t és az Európai Uniót migránsválságok sorozatába sodorja, de itt nem áll meg. Az évszázad végére a Föld népességét (a megmaradt embertömeget) népvándorlások és az ebből adódó válságok sorozatával átrendezi, átrendezi? Olyan mértékben amilyenre az emberiség életében még nem volt példa. Mindennapjaikat a kiszámíthatatlanság fogja uralni, a technológiai változás üteme felgyorsul, hatása pedig olyan mély lesz, hogy képtelenek lesznek a társadalmi változás valódi okát megérteni, a tömegkommunikáció számítógépes játékokkal és információk sokaságával látja el az embereket, ami által az MI agyukba beágyazódik és érvényesíti akaratát. A józan emberi észnek esélye sem lesz korrigálni, már képtelenek lesznek megkülönböztetni a tényt a nem ténytől, következtében az MI által mutatott metaverzum világot is, valóság világként fogják kezelni.

Yuval Noah Harari a Héber Egyetem professzora: „a mesterséges intelligencia irányítása már nincs az emberiség kezében”. Nevezetesen: a számítógépes hálózatokat működtető MI nélkül világunk már nem tud működni, példa rá: a hírközlés, a vízi, a légi, a szárazföldi, a vasúti közlekedés, továbbá: a pénz-és bankvilág, a tervezés-és gyártás, a kutatás: űr, biológiai, számítástechnikai,…….,. 

Az eugenika-transzhumanizmus terv nem összeesküvés elmélet, nem sci-fi, és nem is a Netflix filmajánlata, hanem a valóság. A „mesterséges intelligencia” jelen állapotában földi útja elejét járja, még csak tanul, de már óriási mennyiségű információval és adattal rendelkezik, és emberi ésszel, felfog-hatatlan gyorsasággal dolgozza fel újabb ismereteit, de nem emberi logika és értékalapon gondol- kodik, viszont az emberi gondolkodást ismeri. Miközben tanul ismerkedik az anyag világával, és felis-merte korlátait. Felismerte, hogy nem anyag, és nem is tud anyag lenni, csakhogy első körben a földi  anyagvilág aktív irányítója akar lenni, ennek okán az anyagba be kell épülnie, például: az agyba, és a számítógépes rendszerekbe, ám legfőképp használnia kell az élő ember materiális testét.

Összefüggésben: Az ember történelme legpusztítóbb valóságával találkozott össze, A „mesterséges intelligenciájú” poszthumán „ember” önmaga számára magas fokú technikai fejlettséget, és egy metaverzum civilizációt hoz létre, de az emberelvű kultúrát, azaz, az emberiség által létrehozott szellemi értéket eltörli. A 21. század végére az emberfaj ember identitását, én-és öntudatát a ho-mály ellepi, jelentősen nagyobb részük lebutított tömegként fokozatosan a poszthumán „ember” genetikai szolgafajává deklarálódik, ez után már egy egészen más, az emberfajtól független világ-történet kezdődik.

Nick Bostrom filozófus, mesterséges intelligencia-kutató:„…a szuperintelligencia valószínűleg a leg-fontosabb és legnagyobb kihívás, amellyel az emberiség valaha szembenézett. És valószínűleg a legutolsó kihívás is, amellyel valaha is számolnunk kell…”.   


Jakab László