Header Ads Widget

Albert Pike 1871-ben (!) írt levelére - Hátborzongató pontossággal jósolják előre a két világháborút, és a mostani, iszlám területeken jelenlevő konfliktust is.Albert Pike 1871-ben (!) írt levelére, holott az abban leírtak hátborzongató pontossággal jósolják előre a két világháborút, és a mostani, iszlám területeken jelenlevő konfliktust is.

Pike-tól megtudjuk, hogy léteznek olyan elgondolások, melyek szerint a második világháború során nem igazán egyik vagy másik nagyhatalom győzelme volt kérdéses, hanem hogy létrejön-e Izrael állam:

„Ennek a háborúnak meg kell semmisítenie a fasizmust, illetve a nácizmust és el kell vezetnie Izrael állam létesítéséhez Palesztinában.”

Eszerint a világméretű csatározások bármennyire is grandiózusak, valójában egyfelől elterelő, másfelől tisztogató hadműveletek, és igazából egyetlen állam, Izrael érdekeivel és a cionista törekvések sikerre vitelével kapcsolatosak.

A tervről térképek is megjelentek. A terület az úgynevezett „Ígéret Földjén”, a Nílus és az Eufrátesz között helyezkedne el, és a világ központi hatalmának címére pályázna. Visszatérve még egy pillanatra a túlzások kérdésére, érdemes belegondolni, hogy a második világháború előtt a „kis” Izrael létrehozatalának gondolata is légből kapott fantáziálásnak minősült, arról nem is beszélve, hogy ez a „kis” Izrael aztán majd olyan nagyhatalmak mozgatója lesz, mint az Egyesült Államok (!). És olybá tűnik, hogy itt egyáltalán nem kíván megállni, amit olyan aktuális apróságok is igazolni látszanak, miszerint – az egyébként Izrael és

USA közreműködésével létre jött – ISIS által lerombolt területeket zsidó felvásárlók kaparintják meg sorra. De hallgassuk erről a történelmi háttérösszefüggések professzorát, László Andrást:

„Mi a zsidóság, és a zsidó-szabadkőművesség voltaképpeni célja? A nemzetközi zsidóság természetesen messze túlterjed Izrael államon, és az egész világot – vagy közvetlenül, vagy közvetve – kézben tartja. Ez még azokra az országokra is érvényes, ahol a zsidóság jelenléte teljesen elenyésző. Mindenesetre Izraelre feltétlenül oda kell figyelnünk, mert a jelenlegi Izraelnél egy nagyobb Izraelt akarnak létrehozni, a Nagy Izraelt, amelyik az Eufratestől a Nilusig terjedne. (Ne kerülje el senki figyelmét, hogy az Eufrates és a Tigris – más területek mellett – Irakban, közvetlenül Bagdad közelében hömpölyög.) A következő lépésben pedig – s ez lényeges – a Teljes Izraelt is létre akarják hozni, amelyik voltaképpen a Föld egészével azonos, és ezen egy zsidó-szabadkőműves-irányítottságú világköztársaságot, majd ezt követően egy zsidó világkirályságot akarnak kialakítani. Mondhatjuk, hogy valójában ez a zsidóság törekvéseinek a végcélja. Ehhez természetesen addig is hozzátartozik a további kibontakozás és prosperálás.”

Itt tennünk kell egy rövid megjegyzést, mert léteznek olyan ortodox zsidó csoportosulások, akik nyíltan elutasítják mindezt, mondván a jelenlegi Izrael nem az „írás szerint” jött létre. Ezért szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy amikor ezeket a kijelentéseket tesszük, azt nem valamilyen faj vagy vallás ellen tesszük, hanem egy nagyon sötétnek mutatkozó törekvés ellen, amit a jelek szerint a zsidóság is nagy számban támogat. Senki nem értette meg és nem is akarta megérteni, hogy Orosz Mihály Zoltán liberális körökben nagy felháborodást keltett nyári tiltakozása sem a zsidóság ellen szólt, hanem államuk egyre szemtelenebb erő- és hatalomgyakorlása ellen a Közel-Keleti térségben.

Mind a cionizmust, mind a zsidósághoz való helyes hozzáállást érintő problémakört Baranyi Tibor Imre Zsidó messianizmus és cionizmus című írásában az eddigi legátfogóbban és legmélyrehatóbban taglalja, amelynek alapos megrágása után az általunk felvázolt felvetések további megerősítést és tisztázást nyernek:

„Utalhatnánk itt azokra az immáron évszázadok óta tartó felforgató társadalmi folyamatokra, a hamis vagy „dögvész-szerű” ideológiákra, a romboló forradalmakra és háborúkra, amelyek a tradicionális Európát mára gyakorlatilag alapjaiban felfogatták és megsemmisítették. Siettetve és kényszeríteni próbálva a véget, ebben a diaszpórában élő zsidóság bizonyos tagjainak a szerepe – mind a marxizmushoz, az evolucionizmushoz vagy a freudizmushoz hasonló legpusztítóbb ideológiák kidolgozásának és propagálásának, mind a leplezett világuralmi ambíciók által fűtött titkos társaságok, s a deviatív judeokrácia által áthatott szabadkőművesség tevőleges aktivitásának formájában – mára annyira nyilvánvaló, hogy felesleges is külön kitérni rá.”

Európa világhatalmi státuszát illetően természetesen nincsenek illúzióink, hiszen idegen hatalmak által többszörösen megszállt földrész. Ugyanakkor mást nem tehetünk: Európa maradék hatalma is veszélybe kerül egy esetleges „Nagy Izrael” létrejötte következtében (a hatalmi centrum áthelyeződése miatt). Ezt semmiképp nem szabad hagyni, hiszen akkor már nem csupán Magyarország gyarmatosításáról és külső fenyegetettségéről, hanem egész Európa totális kiszolgáltatottságáról, vezető szerepének minden eddiginél nagyobb elveszítéséről lennénk kénytelenek beszélni.

Albert Pike levele Guiseppe Mazzininak (1871). A levél a mai napig megtalálható a londoni British Museum Library-ben a katalogizált levelek között:

Három világháború szükséges az Új Világrend megvalósulásához:

I. 1914-1918 (a cári Oroszország felszámolása)

II. 1939-1945 (a német nacionalisták segítségével)

III. 2019-20?? (egy szörnyű szociális összeomlást kell provokálni)

Ezt írta az amerikai hírlap, a „The Washington Observer” 1969. december 15-én: „A legtöbb ember azt hiszi, hogy az ún. cionista mozgalom célja az, hogy a zsidó menekülteknek Palesztinában hazát biztosítsanak. Szó sincs róla!

A cionizmus valódi célja egy totális, világméretű kontroll a világkormányon keresztül.” Adam Weisshaupt apostolai. Ha sikerül a mai felvilágosult emberiséggel elhitetni, hogy az ördög, a sátán vagy Lucifer létezésébe vetett hit csak egy babona az elmaradott, felvilágosulatlan kortársak számára, akkor azok a sátánisták, akik valójában a világot irányítják és a szálakat mozgatják, ezáltal Lucifernek, illetve földi képviselőjének, a romlás fiának (ahogy Pál nevezi) az érkezését készítik elő.

S ha a kereszténység Jézus Krisztus visszatérésére vár, úgy ezek Luciferre, jobban mondva az ő szellemi fiára várnak. Különösen két mértékadó ember volt a szabadkőművesek/illuminátusok történelmében a 19. század közepén.

Guiseppe Mazzini Olaszországban a forradalom vezére volt, amikor 1834-ben az illuminátusok a világot átfogó forradalmi program vezetőjévé nevezték ki. A másik személy Albert Pike (tábornok, 1809-1891), aki az amerikai színpadon a sátánista összeesküvés vezéreként lépett fel. Mazzini átadta neki a hadművelet vezetését az USA-ban.

Pike átvette a teozófiai, Mazzini a politikai műveleteket.

„Albert Pike teológiai dogmáját az Instruktionen-ben (Utmutatások) fektették le, melyet 1889. július 4-én eljuttattak a világ 23 legmagasabb tanácsához (Rat). („Die Insider”)

A „következőt kell a tömegeknek mondani: Mi tisztelünk egy istent, de istenünket babonák nélkül imádjuk. Nektek, a szuverén, fő instruktoroknak azt mondjuk, amit a 32. 31. 30. fokozatú testvéreknek ismételnetek kell: a szabadkőműves-vallás mindnyájunktól, akik a legmagasabb fokon beavatottak vagyunk, megkívánja, hogy tisztán tartsuk meg a luciferi tanítást.”

Három világháború kell az új világrend felépítéséhez

Nagyon tanulságos ebben az összefüggésében az új világrend felépítésének terve három fázisban, melynek célja, hogy a minden ország és kontinens feletti uralmat megszerezzék. Ennek a szándéknak nem kellene jelentőséget tulajdonítani, ha az első két szakaszt nem végezték volna el ilyen szörnyű módon, és most nem készülnének a harmadik megvalósítására.

Wolfgang Borowsky, a szabadkőművesek által irányított nemzetközi színtér ismerője egy könyvében azt írja („Christus und die Welt des Antichristen” — „Krisztus és az Antikrisztus világa”):

„Ezt a tervet Albert Pike írta le egy levélben, amelyet az ősi és elismert Skót Rítus nagymesterének, és az USA legmagasabb illuminátusának, Guiseppe Mazzininak írt 1871. augusztus 15-én. Pike azt írta:

„Az első világháborút úgy kell összekotyvasztani, hogy vége legyen a cári Oroszországnak, és ezt a távoli országot az illuminátus ügynökök kontroll alatt tartsák. Oroszországot 'bűnbaknak' kell használni, hogy segítsék világszerte az illuminátusok céljait.”

Felmerül a kérdés, hogyan sikerült a forradalom Oroszországban? Az elnyomott népek felkelésével? — Nem! A valódi történelmi tények ezek: csak nagy külföldi politikai nyomással és sok pénzzel sikerült a forradalmat győzelemre segíteni, melyet „bizonyos brit és amerikai köröktől kaptak” (Goulevitch, fehérorosz generális állítása).

Mikor Lenin 1917. április 16-án Szentpétervárra érkezett, 5-6 millió dollár volt nála aranyban. Beszélt arról (már 1917-ben!), hogy két további háborúra lenne szükség a világforradalom győzelméhez.

Mint szabadkőművest, természetesen beavatták az illuminátus tervekbe! A második legfontosabb forradalmárt, Trockijt az USA-ból csempészték Oroszországba, Jacob Schiff, amerikai milliomos támogatta, aki 20 millió dollárt pumpált az orosz forradalomba.

Büszkén hirdette már 1917 áprilisában, hogy anyagi támogatása segítségével az oroszországi forradalom sikeres volt. II. Miklós cár 1917 márciusában lemondott.

A következő szakasz Piké levelében így szól:

„A második világháborút a német nacionalisták és a politikai cionisták közötti véleménykülönbség manipulálásával kellene megindítani. Innen kéne kiterjeszteni az orosz befolyású területre, és ez Izrael állam megalapítását eredményezné Palesztinában.”

Gondoljuk csak végig: 1914 előtt 40 évvel (1871-ben) Piké a cári Oroszország megsemmisítéséről ír, 70 évvel 1939 előtt a német nemzeti szocializmus és a világ zsidósága közti konfliktusról, és Izrael állam megalapításáról, és 80 évvel előbb Izrael és az arabok közötti feszültségről és összetűzésekről ír, amely még ma is tart és erősödik.

Nem mutatja-e mindez a rafinált tervezést és az események és konfliktusok állandó ellenőrzését egy befolyásos, nemzetközi hatalmi szervezet vezérletével?

Vagy inkább Lucifer intelligenciája és hatalma okozza és szítja mögöttük az eseményeket?

A harmadik világháborúnak — ahogy Piké írta —: „A cionisták és az arabok közötti véleménykülönbségekből kellene kiindulnia, amelyet az illuminátus ügynökök gerjesztenének. A konfliktus világméretű kiterjesztése a terv.”

A továbbiakban „egy szörnyű szociális összeomlást kell provokálni, amely borzalmaival a totális ateizmus hatását a legvéresebb terror által fogja bemutatni.”

Aztán a túlélők mindenütt „megvédik magukat a forradalmár kisebbséggel szemben, és elpusztítják a civilizáció rombolóit... ”

Ahogy Piké terve előre látja: „a kereszténység és az ateizmus megsemmisítése után... megjelenik az igazi fény Lucifer univerzális manifesztációja által.”

Az idézett szöveg végén a sátán imádásáról esett szó. Aki összeveti Piké tervét korunk legfontosabb próféciáival, és a NEW AGE által hirdetett tanokkal, egészen a Lucifernek való odaszentelésig, mindaz nagy hasonlóságot fedezhet fel.

Nyilvánvaló, hogy a sátánnak van végidő-stratégiája! Elképzelhetetlen gőgjében és gyűlöletében még mindig győzni akar az emberiség felett, és el akarja azt szakítani Istentől. De mi már tudjuk, hogy ezúttal is, ahogy Isten minden csatájában — a győztes asszony (Mária) széttapossa a sátán fejét! De harc nélkül nem engedi szabadon nehezen szerzett zsákmányát!

1730 óta a szabadkőművesek célja a cionisták együttműködésével a világköztársaság létrehozása.”

Ehhez le kell rombolni azokat az alapokat, amelyekre a társadalmi rend épül — a monarchiát, a római-katolikus Egyházat, a családot, a szabad gondolkodást, és az erkölcsöt. Ez a cél, mely évszázadokon át napjainkig ravaszul és könyörtelenül tör előre, maga rendezi meg a világháborúkat, forradalmakat és a terrorizmust.

Ezért tört ki a francia forradalom. Ezért kellett az első világháború (1914-18) után, minden nagy — Isten kegyelméből álló —európai monarchiának megbuknia, és helyettük demokratikus köztársaságoknak vagy népi demokráciáknak létrejönnie.

Már jóval Marx Károly előtt a népi szólásokat, mint „lsten uralkodik a világ fölött”, „lsten földi országa a földön a római katolikus Egyház” a magát csodáló szabadkőműves hatalmi törekvés megpróbálták kiszorítani.

Ez a gondolkodásmód nem más, mint az ősi luciferi: „non serviam” (Isten, nem szolgállak téged). De a nyilvánosság elől még gondosan elrejtik ezeket a célokat, bár ezeknek a köröknek a cionista hatalmi csoportok által sikerült a tervezett világkormány alapításához további kiinduló állomásokat felállítani: ilyenek például az ENSZ, a Világbank, a Valutaalap, a Világ-egészségügyi szervezet, Világegyháztanács stb. („Deine Tage sind gezählt, Werk der kleinen Seelen”, 351-56. old.)

/Paul J. Jakobius /

A jogász és újságíró Pike az amerikai–mexikói háborúban önkéntesként harcolt, majd az amerikai polgárháború idején a déliekhez csatlakozott. Gyorsan kitűnt szervezőkészségével és azzal is, hogy részben az indiánokból toborzott serege kirívó kegyetlenséggel – a korabeli beszámolók szerint egyenesen terrormódszerekkel – harcolt az északiak ellen. A konföderációs tábornok egyik alapítója volt a Ku-Klux-Klan titkos szervezetének is. A háború után letartóztatták, és hazaárulás vádjával elítélték. Andrew Johnson elnök azonban – aki a történészek szerint Pike-hoz hasonlóan szintén magas fokozatú szabadkőműves-páholytag volt – kegyelemben részesítette a tábornokot.

Albert Pike a háború után, 1870-ben megírta a Morals and Dogma (Erkölcsök és dogma) című könyvet, amelyet a skót rítusú szabadkőművesség „bibliájának” tartanak. Pike, aki az amerikai illuminátus szervezet vezetője is volt, azt állította magáról, hogy személyes napi kapcsolatban áll Luciferrel, akit a legmagasabb istenségnek tartott. A rituális kommunikációt egy karkötő segítette, amelyet Pike állandóan a kezén hordott.

1871-ben európai szövetségesének, Giuseppe Mazzini olasz forradalmárnak írt levelében részletesen leírta azt a látomást, amelyet állítólag Lucifertől kapott. Bár a levél hitelességét nem sikerült egyértelműen bizonyítani, a tartalma ismert. E szerint az emberiség három világháború előtt áll, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 21. század elején megnyíljon az út az „emberiség megvilágosodása előtt”. Az első világháború célja – írta állítólag Pike 1871-ben egy neki tuljdonított levélben – a Romanov-dinasztia hatalmának megdöntése Oroszországban, hogy ebben az országban kipróbálják a hatalom monopolizálásának egy új rendszerét, az ateista kommunizmust.

A tábornok szerint egy ilyen háborúhoz szükség volt a konfliktus kirobbantására a brit és a német birodalom között. A háború után megszilárdult kommunista rendszer aztán felhasználható további kormányok megdöntésére és az illuminátus hegemónia kibővítésére.

A második világháború kirobbantásához a fasizmus és a zsidóság, elsősorban a politikai cionizmus ellentéteit kell kihasználni – fogalmazott, hozzátéve: a konfliktus után a nemzetközi kommunizmust meg kell erősíteni, hogy alkalmas legyen a világ sakkban tartására.

Albert Pike elképzelése szerint a harmadik világháborúra azért kerülne sor, hogy megoldja a politikai cionizmus (Izrael állama) és az iszlám világ közötti konfliktust. Arra számított, hogy a két oldal kölcsönösen kimeríti egymást a háborúban, és ez lehetővé teheti egy új, egységes világrend, az illuminátus eszme globális uralmát. Úgy vélte, hogy az új korszak hajnalán Róma és Jeruzsálem egyaránt elbukik, így a kereszténység és a zsidóság egyaránt igazodási pont nélkül marad, ezért nem lesz más választásuk, mint beilleszkedni az új, „megvilágosodott” világba.

Azt ígérte Mazzininak, hogy a harmadik világháborút követően sor kerül a világtörténelem legnagyobb horderejű ideológiai és politikai változására. Arra számított, hogy lezárul a történelmet addig alakító vallások korszaka, és eljön az egyetemes megvilágosodás.

„A szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, amely szörnyűségében meg fogja mutatni a nemzeteknek az abszolút ateizmus, a barbárság és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok ekkor mindenütt rákényszerülnek, hogy védelmezzék önmagukat a forradalmárok kisebbsége ellen, és meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit. A többség, amelynek istenhívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből. Ezek a kiábrándult keresztények – vágyódva egy ideálért, de nem tudva, hová forduljanak imádatukkal – el fogják fogadni az igazi fényt a tiszta luciferi doktrína egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismertté válik. Ez a megvilágosodás annak az általános mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását vagy elpusztítását fogja követni, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és megsemmisítve.”

A tábornok, miután kegyelmet kapott Johnson elnöktől, Washingtonban telepedett le. 1891-ben bekövetkezett halála után a Capitolium közelében a legnagyobb amerikai skót rítusú szabadkőműves páholy hatalmas emlékművet állított a „történelem legnagyobb tanítómesterének” tiszteletére. A House of the Temple (A Templom Háza) elnevezésű ikonikus épület legutóbb a Netflix Messiás című sorozatában is kiemelt helyet kapott.

(Times of Israel)

Albert Pike terve is megvalósul?

Drasztikus népességcsökkenés okozása egy 3.világháború kirobbantásával, aminek az iszlám és a kereszténység között kell létrejönnie mégpedig oly módon, hogy a fennmaradt emberiség egyszer s mindenkorra felhagyjon a nemzet és vallás eszméjével, hiszen ezek mind gátolják az eredeti terv megvalósítását..... (a harmadik a család intézményének felszámolása a jövőben, de ennek bomlasztása már elég jól halad a nők munkába hajtásával, amit a feminizmussal indítottak el, majd a szingli életmóddal népszerűsítenek jelenleg, és az egyneműek házasságával szüntetik meg annak szentségét... de ez messzire visz, nem is megyek bele...  A gyerekek kiszakítása a családból, 6-24 éves korukig az ún. közoktatás rendszerébe küldésével, ahol  azt a tudást kaphatják csak meg, amit a rendszer megenged....)

Szóval ez az Ő tervük, ahogy Albert Pike leírta....

Figyeljétek a híreket !!!  A napokban egyre több keresztények és a kereszténység ellen elkövetett támadás lesz a világ minden pontján. Ezek nem véletlenszerűek...persze a híradók nem kapcsolják össze - de ez is része a tervnek, amit a háttérből irányítanak. 

Az iszlám világot fogják ráugrasztani a keresztény világra. Az iszlám fundamentalizmus felpiszkálása van éppen folyamatban.... Legalábbis a "hárombetűs szervezet nagyon dolgozik rajta..... Mondom, a hírekben pár héten belül sorozatos lesz... Szíria és Irán megtámadása pedig a végső löketet adhatja meg.... (Szombaton döntött a 13 család, de szándékosan nem írtam még le a fejleményeket, mert naponta jönnek hozzá információk még ... Szíria megtámadása teljes egyetértésben eldöntetett ....Hamarosan felteszem mi történt azóta)

Keresztény templomokat fognak megtámadni, keresztény embereket lefejezni, főleg ha még előtte netán muzulmánról keresztelkedtek át. Közel-Kelet, Észak-Afrika-Szudán-Dél-Afrika - Indonézia. Ezeken a helyeken nagyon valószínű... És hogy milyen drasztikus változásra készült Albert Pike ezután, ezt is tudjuk már azóta:

A maradék emberiség számára olyan világkormány bevezetése, ahol a végső terv a transzhumanista, futurisztikus állam, mely az eugenika elvein alapszik (ezt a II. világháborúban már megpróbálták, de akkor nem sikerült nekik) Charles Darwin, Huxley ennek az alapjait teremtették meg....

A filmekben már megmutatták ez hogy fog kinézni....Lightos verziójára pedig már ízelítőt láthattok az USA-ban (totális kontroll, szabadságjogok eltörölve, média ontja a szemetet, drónok repkednek a kertekben pl. újságírók, ellenállók után nyomozva....)

A TERV megvalósítása érdekében a nyugati államok, élükön az USA val előbb az ENSZ BT, majd az okt 21.- i kairói békecsúcs határozatát sem fogadták el! A világháborút bármi áron is de ki kell robbantani!

A Hamasz támadásáról Egyiptom is figyelmeztette Izraelt, a világ legjobb titkosszolgálata ne tudott volna róla, és ne tudták volna megakadályozni? Ki hiszi ezt el? Szándékosan engedték a támadást, mert kellett a „casus belli” a megtorláshoz, amit Netanjahu nem akar leállítani. Így provokálja ki az USA és Izrael az arabok haragját, a háborút, a többi csak színjáték!

Biden már bejelentette egy kampánygyűlésen: az USA egy új világrendet fog létrehozni!

Az ENSZ maga a Világkormány magja volt, már a létrehozásakor! A Kalergi-terv is beleillik a képbe, az sem „összeesküvés elmélet” volt! A „világjárvány” és a WHO kellett a cenzúra és a megfigyelés elfogadtatásához, a teljes engedelmesség kialakításához és fenntartásához kellenek a QR kódos igazolványok, a digitális személyiség és pénz, ezért szüntetnék meg a készpénzt, ezért adtak mindenkinek okostelefonokat! Aki ellenkezik, azt kiiktatják a társadalomból, letiltják a bankszámláját, amivel halálra ítélik az önrendelkezésre és önellátásra képtelenné tett embereket! Az idősek és betegek nem hoznak hasznot, az ellátások fizetőssé tételével és korlátozásával őket is elteszik az útból. A lecsökkentett népesség helyét átveszik a robotok és automaták, a termelés és elosztás, a szolgáltatások a globális hálózatok feladata lesz, amiből bármikor bárkit kizárhatnak!

Az EU a teszt-birodalom a központi kormányzás főpróbája, a tapasztalatokat így tudják felhasználni a Világkormány és a globális Birodalom létrehozásához! Mert ahogy kicsiben, úgy nagyban!